organik ürünler

edo

Durum: 402 - 0 - 0 - 0 - 09.01.2020 01:50

Puan: 1618 -

3 yıl önce kayıt oldu. 1.Nesil Admin.

Henüz bio girmemiş.
  • /
  • 21

kriz ve risk iletişimi dersi

11. kriz ve risk iletişiminde etkin bir strateji geliştirebilmek üzere gündem oluşturma kuramının çözümlenmesi ve eleştirisi
giriş
kriz ve risk durumlarında ilgili hedef kamuların içinde bulunduğu olumsuz psikolojik süreçlerin krizle/riskle ilişkili olan kurum(lar) tarafından anlaşılması ve bu kurumlar tarafından hedef kamulara yönelik olarak kriz ya da riske ilişkin stratejik bir iletişim sürecinin oluşturulabilmesi için hayatın genel işleyişi içinde bu kamuları etkisi altında tutan kanalların ya da ortamların bilinmesi ve bu etkinin nasıl oluştuğunun da çözümlenmesi önemli bir noktadır. kurumlar kriz ve risk durumlarında zaman baskısı söz konusu olduğu için hedef kamulara acil ve etkili biçimde hızla ulaşmak zorundadır. böyle olunca hedef kamularınbakış açılarını yansıtan ve aynı zamanda hedef kamuları enforme eden medyalar özel bir önem taşımaya başlar. bu nedenle de kamu gündemi ile medya gündemi arasındaki ilişkinin incelenmesi ve medyanın bu kamuları nasıl etkisi altına aldığının ya da alamadığının anlaşılması kriz ve risk dönemlerine uygun iletişim stratejilerinin oluşturulmasında anahtar rol oynar. kamu gündemi ile medya gündemi arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi konu edinen en önemli kuramlardan biri de medyanın gündem oluşturma kuramıdır. ancak kuramın açıklamaya çalıştığı noktalarda eksik kalan yönleri mevcuttur.

11.1. gündem oluşturma kuramı üzerine değerlendirmeler
gündem oluşturma kuramı, temelde, kamu fikrinin medya gündemindeki maddelerle belirlendiğini varsaymaktadır. medya iletileri ile bu iletileri alanizleyiciler/okuyucular arasında nedensellik ilişkisi kuran bu kuramın düşünsel temeli walter lippmann’ın “kamuoyu” isimli çalışmasında (1922) ortaya atılmıştır (irvan,2001: 70). lippmann, kamunun dış gerçekliklere yönelik değil fakat kendi zihnindeki resimlere (anlam şemalarına) yönelik tepkilerde bulunduğunu ve medyanın bu resimlerin yaratılmasındaki etkililiğini dile getirmiştir (sanchez, 2002).lippmann’ın bu açıklamaları, yalnızca gündem oluşturma kuramının düşünsel temelini değil, aynı zamanda kuramın bugün bile açıklamakta güçlük çektiği temel soruları da baştan ortaya koyması nedeniyle önem taşımaktadır. kurama ilişkin çalışmalar bugün bile medya, kamu ve kamunun anlam şemaları arasındaki ilişkiyi açıklayabilme yetkinliğinde değildir. ana soru şudur: medya bu anlam şemaları üzerinde nasıl etkili olmaktadır? elbette medyanın kamu düşüncesi ve kamu söyleşileri üzerinde bir etkiliğe sahip olduğu kabul edilirse bu soru sorulabilir.

gündem kurma kuramını ilkin lazarsfeld ve katz, medya içeriğinin kamu söyleşilerinin gündemini belirlediğini söyleyerek ortaya atmışlardır (wilcoxv.d.,2003: 213). medya içeriğinin kamu söyleşilerinin gündemini kurması, medyanın ne(ler) hakkında düşünüleceği üzerine kamuyu etkisi altına alması anlamına gelmektedir. kamunun, medyanın ortaya koyduğu konulara bağımlı düşündüğünü ifade eden bu aşama, kuramın bilişsel düzeyini oluşturan kısımdır (irvan, 2001: 71).

çağdaş gündem oluşturma araştırması üzerine kurulu kuramsal temel ise kurt lang ve glayds lang tarafından oluşturulmuş; onlar, hem bütün bilincin yalnızca medyaya maruz kalmaya dayalı olmadığını hem de aynı zamanda kamusal konularile siyasal eylemin yalnızca konuların ve olayların algılanmış önemi ve bilgi tarafından belirlenemeyeceğini; dolayısıyla medyanın kamu düşüncesini ve söyleşilerini etkilediğini belirtmek yoluyla, gündem oluşturmanın açık ve kesin birbiçimde kısaca açıklanabileceğini ama aynı zamanda uzun olarak da açıklanması gerektiğinin altını çizmişlerdir (gandy, 2003: 136–139).

cohen ise basın ve dış politika adlı yapıtında, medyanın insanları ne hakkında düşünüleceği konusunda oldukça etkilediğini ancak hakkında düşünülen konuda ne düşünüleceği üzerine aynı belirleyici gücü taşımadığını söyleyerek, bilişler (ne hakkında düşünüleceği) ile fikirler ve tutumlar (ne düşünüleceği) arasında temel bir ayrıma gitmiştir (irvan, 2001: 70).

kuram daha sonra maxwell mccombs ve donald l. shaw tarafından geliştirilmiş, bu iki bilim insanı önceleri medyanın yalnızca ne hakkında düşünüleceği konusunda etki oluşturduğunu iddia ederken sonraki aşamalarda düşünülen konuya ilişkin olarak nasıl düşünüleceğinin de medya tarafından etki altına alındığı varsayımında bulunmuşlardır. ne hakkında düşünüleceği ile üzerinde durulan konu hakkında ne düşünüleceği ayrı iki durumdur.

gündem oluşturma kuramı üzerine dünya geneline yayılan ve farklı olasılıkları sınayan çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır. günümüze kadar gelen süreçte özellikle maxwell mccombs ve donald l. shawve onları takip eden akademisyenlerin araştırmaları göstermiştir ki medya gündemi (konusu, içeriği) ile kamu gündemi arasında nedensel bir ilişki vardır. kamu gündemindeki konular yüksek oranlarda medya gündemi ile örtüştüğünden aralarında nedensel bir ilişkinin varlığından söz edilmekte; böylece kamu gündemi medya gündemine bağlanmaktadır. ancak kurama ilişkin tam olarak yanıtlanmamış, belirsiz kalmış bazı sorular vardır.

gündemdeki maddelerin (konu, içerik) kamu fikri üzerinde nasıl bir mekanizma ile işlerlik kazandığı ve gündemdeki maddelerin doğrudan kişileri etkileyebilme potansiyelini ne ölçüde taşıdığı vb. sorular net olarak yanıtlanabilmiş değildir. özellikle tartışılması gereken şu soru, kuramın yeni baştan bir değerlendirmesine ihtiyaç duyuran niteliktedir: belirli bir içerik, verili bir uyarı durumunda (uyarı ortamında, medyada) gündem oluşturabilme yeteneği taşıyorsa bu yeteneğin oluşumunda içeriğin ne kadar ve uyarı ortamının ne kadar payı vardır? bu sorular her şeyden önce medya içeriğinin öznel (subjektif) bir değer taşıması koşulunda yanıtlanabilir. oysaki kuram tam tersine gündem oluşturma yeteneğini içerikten bağımsızlaştırarak medyaya atfetme bir başka deyişle bir araç olan medyayı yani uyarı ortamını özneleştirme eğilimi taşımaktadır. (bu noktada uyaran ve uyarı ortamının farklı anlamlar içerdiğinin gözden kaçırılmaması gerekmektedir; uyaran medya iletisinin konusu, bu uyaranın/ileti konusunun yapısallaştırıldığı yani konunun alımlayıcılara yönelik olarak içinde biçimlendirildiği ortam/bağlam uyarı ortamıdır.) konuya ilişkin çalışmaların, medya içerikleri değişse de medyanın kamu gündemini belirleme gücünün değişmediğini ortaya koyması, kuramın medyayı özneleştirme (medyaya aktif rol yükleme) iddiasını akılcı göstermektedir. ne var ki kuramla ilgili temel sorunlardan biri budur.

medya içeriğinin kendisinin değil, o içeriğin belirli bir biçimsel örüntüde yerleştirildiği medyanın yani verili bir uyarı ortamının gündem belirleme kuramına göre belirleyici olması, esasen, içerikten bağımsız verili bir uyarı durumunun güdümünde bir kamu gündeminin oluştuğunu ifade etmektedir. kamu gündeminin medya içeriğinden bağımsızlaşması ise gündemin yapaylığını ya da geçiciliğini kabul etmek anlamına gelir; çünkü kişiler için içerik sadece bir nesne durumuna indirgenmiştir. bu durumda bir başka içerik de aynı ya da yakın derecelerde gündem oluşturabilecektir; çünkü gündem içeriğin kendisine bağlı değildir. kamuyu oluşturan kişilerin etkilendiği özne içerik değil, medyanın kendisidir; böylece içerik, (özne) medyanın nesnesi durumundadır. bu durumun zorunlu sonucu, gündem oluşturma kuramının kamu gündemi ile medya gündemi arasındaki yüksek düzey bağıntıda bir başka ifadeyle nedensellik ilişkisinde medyaya egemen bir rol, kamuya çekinik bir rol yüklemekte olduğudur.

gündem konuları dış gerçekliklerdir. dolayısıyla gündemin nasıl belirlendiği sorusunu tartışmadan önce, kişilerin dış dünya ile ilişkilerini nasıl kurdukları konusunda bazı bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

11.2. algısal örüntüleme temelinde gündem oluşturma kuramının eleştirisi
bireyin toplumsal bir durum (dış gerçek) hakkında tepkide bulunabilmesi için öncelikle bu durumu algılaması gerekmektedir. algılama; nesne, durum ya da olayın doğrudan ve bağımsız olarak duysal (fiziksel) biçimde fark edilmesinden (duyum) daha karmaşık bir süreçtir. kişi, uyaranı fiziksel ve zihinsel pek çok bağlantı kurarak algılamaktadır. bu bağlantının kurulması işlemine algısal gruplama ya da örüntülemeadı verilir. kişi uyaranı örüntüleyerek (gruplandırarak) onubelirsizlikten kurtarmakta ve belirli hâle getirmektedir. böylece o uyaran, kişi özelinde belirli bir uyaran hâline geçmektedir. dolayısıyla uyarana tepki, kişinin uyaranı belirleme süreci ile başlamaktadır. bu nedenle bireyin toplumsal bir duruma, nesneye vb. tepkisini (davranışını), “bireyin toplumsal durumu algısal örüntülemesine göre analiz etmek hayati önem taşır” (şerif, 1985: 14). ancak bu demek değildir ki durumlar ve olaylar karşısında insanlar kendi kararlarını daima kendileri belirlemektedirler. algısal örüntüleme işleminde kişi; nesneler, durumlar, olaylar vb. ile kendi özelindeki belirli temel etkenler (değişkenler) arasında kısmen bilinçli bağlantılar kurmaktadır. bu temel etkenlerden biri algı dayanak noktalarıdır (referanslarıdır). kişinin gelişim süreci içinde kazanılmış ve kazanılmakta olan bu referanslar, toplumsal yaşam içinde toplumsal kurumlar ile olan etkileşim sonucunda kazanılmaktadır.

referanslar, içsel ve dışsal pek çok etkenden oluşmaktadır. birbirleriyle iç içe işleyişte olan bu dışsal (nesneler, kişiler, gruplar, kültürel ürünler, vb. dışsal uyarı durumundaki şeyler) ve içsel (tutumlar, duygular, canlının çeşitli durumları, dilbilimsel kavramlar, geçmiş deneyimlerin sonuçları vb.) etkenlerin tamamı algı dayanağı çerçevesini oluşturmaktadır (şerif, 1985: 14). uyaran ile algı dayanağı çerçevesine dahil içsel ve dışsal etkenler arasındaki etkileşim, uyaranın nasıl algılanacağını (anlamlandırılacağını) belirleyen etkenlerden biridir.

algı dayanak noktalarına ilişkin şerif’in şu tespiti de oldukça önemlidir: “birey yalnız olduğu zaman kendi kendine bir algı dayanağı noktası ya da bir grup içinde bulunduğu zaman ortak bir algı dayanağı noktasını evrimleştirmektedir” (1985: 110).

medya, kişileri doğrudan etkileyebileceği gibi kişilerin içinde bulunduklarıgruplar dolayımı ile de etkilemektedir. tüm gruplar az ya da çok, medyanın etkisinibu ikinci türe dönüştürmektedirler. ne var ki grubun kendisi bireylerin yerine öznedeğeri kazanacak kadar özgül hâle gelmişse bu durumun sonuçları böyle olmayandiğer gruplara göre farklı olacaktır. buradan, farklı gruplar üzerinde gündemoluşturma kuramının yalnızca niceliksel yöntemlerle incelenemeyeceği sonucuçıkartılabilir. her ne kadar incelenen konu, medya ile kamu arasındaki gündembağıntısı ise de bu bağıntının oluşum biçimi grupların yapılarına bağlı olarakfarklılıklar kazanacağından, farklı gruplarda aynı oranda bağıntılar ortaya çıkarılsabile esasen niteliksel olarak aynı bağıntılardan söz edilemez. daha açık birifadeyle gündem kurma kuramında belirtilen nedensel ilişki, medya iletisi ile bireyarasındaki ilişkiden söz etmekle birlikte farklı kişilerin gündeminde olan aynıkonuların/iletilerin/gündemin farklı (niteliksel) nedenlerle (medyadan) kişilere bağlanmış olabileceğini ihmal etmektedir. gündem kurma kuramına ilişkin nitelikselaraştırmalar bu nedenle ayrı bir önem taşımaktadır.

kişinin algı dayanağı çerçevesi göz önünde bulundurularak yapısallaştırılmış bir uyaran, herhangi bir uyaran değildir; bu kişi için kısmen belirli bir uyarandır. uyaranın kişinin algı dayanağını oluşturan çerçeveye uyumlu hâle getirilmesi, diğer bir ifadeyle uyaranın yapısallaştırılması, uyaranın kısmen de olsa baştan örüntülenmesi anlamına gelmektedir. algılama sürecinde kişi, böyle bir uyaran için de işlemsel olarak örüntüleme yani gruplandırma/gruplama yapacaktır; ancak uyaran belirli bir derecede yapısallaştırılmış olduğundan kısmen kontrol edildiği bir örüntüleme işlemi gerçekleştirecektir. bu nedenle, belirli bir konu ile ilgili olan ve/veya ilgili olması istenen kamu üzerinde görüş geliştirmek veya değiştirmek üzere iletiler verilirken, o kamuyu meydana getiren ya da temsil eden kişilerin algı dayanak çerçevelerinin dikkate alınması önemlidir.

algısal örüntüleme işlevinin uyaranın yapısallaştırılması yoluyla kontrol edilebileceğini iddia ettik. uyaran yapısı, uyarı biçiminden (uyarı ortamından) bağımsız değildir. uyarı biçimi/ortamı/durumu, uyaranın bağlamıdır; uyaranın içinde olduğu ve onunla etkileşim hâlinde bulunan bütündür. uyarı biçimi (uyarı ortamı, durumu) değiştikçe uyaran yapısı, dolayısıyla bireyin bu uyaranı örüntülemesi değişecektir. böylece uyaranın yapısallaştırılması da algı referansları gibi algısal örüntülemeyi etkileyen temel bir etken (değişken) olarak işlev görür. eğer kişi ortamsal durumun (uyarı ortamının) yani uyarı bağlamının (ayırıcı) özelliklerinin farkında değilse, algıladığı uyaranın ortam tarafından nasıl biçimlendirildiğini fark edemeyecektir. bu durumun gündem kurma kuramı tartışılırken özellikle göz önünde tutulması gerekir.

kişiler, algılama esnasında, bir uyaranın özelliklerinin, uyaranın içinde bulunduğu verili düzen tarafından etki altına alındığını fark edemediklerinde, bir başka ifadeyle duruma yönelik analitik ve eleştirel bir tavır takınamadıklarında, uyaranın algılanan özellikleri geniş çapta çevresi tarafından atanır (şerif, 1985: 91). burada algısal örüntülemeyi etkileyen bir başka etken daha ortaya çıkmaktadır. o da uyarı durumuna yönelik analitik ve eleştirel tavırdır.

uyarı ortamının içindeki ilişkileri tanımlamak (ortamı analiz etmek, ortamı çözümlemek) ve bu ilişkileri yargılamak (eleştirmek), uyarı ortamının ayırıcı özelliklerinin çeşitli düzeylerde fark edilmesini sağlar. uyarı ortamının ayırıcı özelliklerini fark etmek ise bu ortam içinde belirli biçim alan uyaranın yapısal olarak çözümlenmesini yani uyarı ortamından soyutlanarak kendine has özellikleriyle bir içerik olarak ortaya çıkarılmasını sağlar.

algılama sürecini etkileyen temel etkenleri açıkladıktan sonra, hemen bu noktada gündem kurma kuramının tam olarak neyi ifade ettiğinden söz etmek gerekmektedir. sanchez, bu konuyla ilgili ilk gözlemlerin; kamunun gerçek olaylara yönelik değil, ancak kendi zihnindeki resimlere (anlam şemaları) yönelik tepkilerde bulunduğunu ve medyanın işte bu resimlerin yaratılmasında etkin olduğunu düşünen lippmann tarafından 1920’lerde dile getirildiğini ifade etmektedir (sanchez, 2002). burada lippmann’nın medyanın gücüne ilişkin gözlemleri önemlidir; ancak daha da önemlisi, medyanın, bireyin ancak bilişsel şemaları üzerinden etki edebileceğini saptamış olmasıdır. diğer taraftan bu saptamada eksik kalmış bir yön vardır: lippmann, bireyin bilişsel şemaları ile medya arasındaki etkileşimde medyanın etkisini sonuç olarak yorumlamıştır. diğer taraftan lippmann, saptamasını, bu etkileşimin farklı biçimlerde gerçekleşebileceği olasılıkları içeren bir çerçeveye dayanarak yapmamıştır. dolayısıyla lippmann, kişinin bir karar verici olarak öznel önemini gözden kaçırmış görünmektedir. esasen herhangi iki gerçeklik arasındaki etkileşim bağlamdan (etkileşim anındaki medya ve kişi bağlamı) ayrı değerlendirilemez. etkileşim anındaki kişi bağlamı, kişinin bilişsel (tutumsal) alanının/yapısının etkisi altındadır ve medya bağlamı da bu kişi bağlamı ile dolayımlanmaktadır. kişinin bilişsel gelişiminde pek çok faktör etkilidir; bu nedenle kişiler, bilişsel alanın etkisi altında medyayı bir uyarı ortamı olarak farklı biçimlerde ve düzeylerde analiz etmektedirler. öyleyse medya-biliş etkileşimi, kişilerin bilişsel yapılarına bağlı olarak farklı biçim ve düzeylerde gerçekleşmektedir. sonuç olarak kişinin öznel dünyası, dış dünyanın resmini medyanın hedefle(n)diği şekilde kendisi/kişi için çizmesine izin vermeyebilir. olası bir diğer durum da elbette medyanın bu konuda tamamen başarısız kalabileceğidir.

lippmann’dan mccombs ve shaw’a değin medyanın kişiler üzerindeki etkisi üzerine çok farklı çalışmalar yapılmış; bugün gelinen noktada medyanın kamu düşüncesi ve söyleşileri üzerine egemenliği kabul edilmiştir. dış uyaranın özelliklerinin geniş ölçüde çevresi (uyarı ortamı, biçimi, durumu) tarafın danatanması durumunun, bireyin, bu duruma ilişkin analitik ve eleştirel bir tavır geliştirememesinden; dolayısıyla bu uyaran ile bu uyaranı etkisi altında tutan ortamarasındaki etkileşimi fark edememesinden kaynaklandığı (şerif, 1985: 91) yukarıda açıklanmıştı. şerif’in bu vargısını gündem oluşturma kuramına uyarladığımızda çevre, medyaya (kitle medyasına, ana akım medyaya) ve uyaranlar da medyanın işlediği konulara (içeriğe) denk düşmektedir; dolayısıyla medya, bilişsel olarak konu özelinde analitik ve eleştirel tutum geliştirememiş kişileri potansiyel bakımdan daha güçlü etkiler demek yanlış olmayacaktır. elbette her zaman dış çevre medyadan oluşmamaktadır. kişilerin ilişkilerini sürdürdüğü mekânlardan, iletişimde bulunduğu kişilere ve tüm toplumsal gruplara ve ilişkilerin biçimlendirildiği teknolojik yapılara uzanan geniş bir çevresi vardır. çevreye hâkimiyet gelişkin bir analitik ve eleştirel tavrı gerektirir; ne var ki her çevresel unsurla etkileşim de aynı biçimde gerçekleşmez. kişiden kişiye değişen analitik ve eleştirel tutumun yanı sıra bir kişinin farklı çevresel unsurlara yönelik analitik ve eleştirel tavrının da aynı olmayabileceğini dikkate almak gereklidir.

belirlibir konuya yönelik olarak anlam üretiminin gerçekleşebilmesi için, her şeyden öncekişi bu konunun alıcısı durumuna geçebilmelidir. kamunun kendini medya gündemine (konusuna, içeriğine) açık tutması yani konunun alıcısı olması, kamu gündeminin oluşumunda ilk düzey (başlangıç düzeyi) olarak düşünülebilir (irvan,2001: 87). kamu gündeminin, en genel şekliyle, iki düzey arasında sınırlandığı varsayılırsa, ikinci düzey (bitiş düzeyi) de kamunun konuya ilişkin anlamüretiminde bulunabildiği düzey olarak düşünülebilir. kamu gündemi ile medyagündemi arasındaki ilişki açıklanılmaya çalışıldığından ötürü, kamu gündeminin çeşitli düzeylerde içinde var olduğu bu başlangıç ve bitiş düzeylerine (sınırlarına)denk düşen medya gündemi düzeylerini bulmak ve tanımlamak gereklidir. bu çalışmada kamu gündeminin sınır düzeyleri nasıl betimlendiyse medya gündeminin sınır düzeyleri de benzer biçimde betimlenebilir: medya gündeminin çeşitlidüzeylerde içinde var olduğu sınırlardan ilkini yani başlangıç düzeyini, medyanınkendini açık tuttuğu yani gündeme aldığı konu; ikincisini yani bitiş düzeyini isealıcısına iletilmek üzere medya tarafından biçim ve içerik özellikleri itibarıylayapısallaştırılmış yani medya tarafından anlamı yeniden üretilmiş konuoluşturmaktadır, demek olanaklıdır.

gündem oluşturma kuramı da böylece iki düzey arasında şematize edilebilir: kuramın ilk düzeyinde medya gündemindeki konulara (medya gündeminin başlangıç sınırı) açık bir kamu (kamu gündeminin başlangıç sınırı) ve kuramın ikinci düzeyinde medyadaki (yapısallaştırılmış) konunun ayrıntılarını/özelliklerini (medya gündeminin bitiş sınırı) konuya ilişkin diğer bilgilerine dahil ederek konuyu yeniden anlamlandıran yani anlam üreten bir kamu (kamu gündeminin bitiş sınırı) söz konusu olur.

gündem oluşturma kuramına göre medyanın ele aldığı konular, öncelenmiş konulardır ve önceleme (priming) kavramı içinde ifade edilmektedir; bu konuların medyadan yansıtılan özellikleri (boyutları) ise konuyu çerçeveleyen özelliklerdir ve çerçeveleme (framing) kavramı içinde ifade edilmektedir (irvan, 2001: 92).

medyanın önceleme işlevi, kamunun konuya erişimine; çerçeveleme işlevi ise kamunun konuya ilişkin anlam üretim edimine yardımcı olmaktadır. konuya açık olan bireylere (kamu gündemi 1. düzey: erişim) en azından konuya erişebilme olanağı tanınmalıdır (medya gündemi 1. düzey: önceleme) ki bireyler anlam üretimi (kamu gündemi 2. düzey: edim) için bir bilgi çerçevesinden (medya gündemi 2. düzey: çerçeveleme) yararlanabilsin. birey öncelenen düzeyde konuya (ne), çerçevelenen düzeyde ise medya tarafından atanmış özellikler dahilindeki konuya (nasıl) ulaşır.

birey, medyanın ilettiği konuyu, diğer bir ifadeyle medya tarafından çerçevelenmiş konuyu, algısal örüntüleme yoluyla kendisi için anlamlı hâle getirmektedir. dolayısıyla medyanın çerçeveleme etkisinin ne derecede başarılı olacağı, bir başka ifadeyle medyadaki uyarana ilişkin nasıl bir anlamın oluşacağı, algısal örüntülemeyi belirleyen etkenlere bağımlı olarak açıklanabilir.

bölüm özeti
kriz ya da risk durumlarında kurumların hedef kamularına stratejik olarak ulaşabilmesinin anahtarlarını esasen kamularla medya arasındaki ilişkiyi inceleyen kuramların analiz edilmesinde ve aynı zamanda eleştirilmesinde bulabiliriz. bu konudaki en önemli kuramlardan birisi olan gündem oluşturma kuramı bu amaçla hem kendi içerik ve kapsamıyla hem de bu içerik ve kapsamın eleştirisi yoluyla masaya yatırılmıştır. kamuları ya da genel anlamda insanları psikolojik ve sosyolojik süreçler bakımından inceleyen çalışmalar olmaksızın etkili iletişim stratejileri oluşturmak olası görünmemektedir.

karton bardak vs cam bardak

eğer evde içiyorsanız cam bardak alır ama dışarda bir yerde içiyorsanız karton bardak adamdır. en azından kimsenin ağzı değmemiştir. dışarda çay içerken o cam bardaklardan kimler kimler çay içiyor acaba ama tek kullanımlık karton bardak böyle bir derdi düşündürmez ne size ne doğaya zararı yoktur. hele hele köyle kahvesinde 20 yıldır köyün tüm dayılarının dudağından geçmiş o cam bardaklar yok mu asit döksen miktobu ölmez. kısaca canım karton bardakcım

postmodern yaklaşım

postmodern yaklaşım

kimlikler, sosyal yapılar anlam geliştirme süreci olarak görülebilir. burada önemli olan anlam oluşturma ve algıda açık katılımdır. farklılıkların, çoğulculuğun ve göreceliliğin söz konusu olduğu örgütsel yapılar karşımıza çıkar. bu noktada iletişim, genel anlamı ile örgütlemeyi, karar vermeyi ve etkilemeyi üreten süreçtir. açık katılımcı demokrasi bütün diğer iletişim amaçlarının yerini alacaktır. iletişim perspektifi açısından etkenlik, etkililik ve enformasyon transferi söz konusudur. böylece iletişim araştırması daha çok katılımcı iletişim pratikleri hakkında olacak ve kontrol süreçlerine eleştirel bakacak veya ortadan kaldıracaktır. post modernizm, geçmişten uzaklaşmayı ( bir yere veya ortama ait olmamayı), otorite yapıları hakkında şüpheciliği, anlamların belirsizliği ve kültürünü temsil eden teorik yaklaşımdır.

beyin sağlığını korumak ve geliştirmenin yolları

beyninizi, zekanızı korumanın beyin sağlığı için yapılması gerekenleri biliyor musunuz ? bilmiyorsanız haydi öğrenelim.
vücudumuza ve beynimize iyi bakmanın önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. aslında, neredeyse bir tanesine otomatik olarak bakılması diğerine iyi bakılmasını sağlar. iyi beslenin, vücut şeklidir ve böylece beyin yüksek hızda çalışabilir; zindelik için egzersiz ve iyi kan akışını sağlamak için beyin çok miktarda oksijenlenme ve canlanma emer. size yardımcı olacak bazı fikirler:

zihinsel esneklik - ellerinizi hem zihninizi hem de meşgul edin - örgü, kroşe, boya, renk ...
bugün bir arkadaşınızı veya aile üyenizi arayın ve onunla mutlu bir hikaye paylaşın. bu kişiyi sizinle paylaşmaya davet et - mutluluk bulaşıcıdır!
dünyaya beyin sağlığının neden sizin ve sevdiğiniz tüm insanlar için önemli olduğunu söyleyin.
arkadaşlarınızı bebrainpowerful.org'a katılmaya teşvik edin
malzemelerin, pişirme yöntemlerinin ve porsiyonların kontrolüne sahip olduğunuz evde pişirilmiş bir yemeğin tadını çıkarın.
vücudunu oyuna sok. hareketsiz olmayın, daha çok harekete geçin. vücut için iyi, beyin için iyi.
sabahları ve akşamları 3 yoga pozu tamamlayın ve burnunuzda ve ağızdan 1 dakika boyunca dışarıda olmak üzere 3 odaklanmış nefes seansı ekleyin.
dürüst olmak gerekirse, doktora gitmek, özellikle ailemizin tıbbi geçmişini sorduğumuzda biraz korkutucu olabilir. ama sadece korkutucu olması, ondan kaçmamız ve saklanmamız gerektiği anlamına gelmez. ailenizin tıbbi geçmişini tam olarak bilmek ve anlamak - yeteneklerinizden en iyi şekilde - yalnızca sağlığınızı değil, aile üyelerinin çoğunun sağlığını da etkileyecektir. soyağacınızı tanıyor olabilirsiniz, ama şimdi ailenizin tıbbi geçmişini öğrenme zamanı. karşılaşabileceğiniz sağlık riskleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için akrabalarınızla birlikte oturmak için zaman belirleyin. öğrendiklerinizi not edin ve kayıtlarınız için bir dosya saklayın.
diğer aile üyelerinin ne bulduğunuzu bilmelerini sağlayın - her gün daha etkin dakikalara ihtiyacınız var mı? yağ ve şeker gibi bazı gıda maddelerini kısaltmanız mı gerekiyor? temiz havanın ve güneşin tadını çıkarmak için kapıları açık havada daha fazla zaman harcamanıza gerek var mı? boyamak, başka bir dil konuşmaya başlamak, sahip olduğunuz özel bir yeteneğe (ya da iki) odaklanmış bir sınıfa ders vermek gibi hayatınıza bazı hobiler ekleme zamanı geldi mi? gevşeme ve gençleştirme üzerine bir sınıf mı alıyorsunuz? sadece size ve refahınıza ayrılmış olan daha fazla zaman harcamak?
çok sayıda olasılık var - onları yakalayın ve eğlenin.
beyin sağlığını nasıl koruruz

beyin sağlığı testi

sağlıklı bir beyin için yapılması gerekenler nelerdir

beyin damar sağlığı için yapılması gerekenler

beynin çalışması için ne yapılmalı

beyin hücrelerini korumak

beyni korumanın yolları

sinir sistemi sağlığı için yapılması gerekenler 10 madde

esrar vücudumuz da ne kadar süre kalır

esrar vücudunuzda ne kadar kalır? esrar kandan ne kadar sürede temizleniz işte cevapları.

esrarın kanınızda ne kadar kalacağını hiç merak ettiniz mi? esrar sisteminizde ne kadar kalır? yabancı otların etkilerinin, kısa bir süre için hissedeceğiniz bir yüksek ürettiği inkar edilemez. potu bu kadar çekici ve rahatlatıcı yapan şey budur. çoğu kullanıcı yabani ottan elde ettiği faydaları sever. yüksek olduğunuzda, bu, değişmiş bir algı durumu, sohbet, kıkırdama, zaman yavaşlamış gibi hissetme, rahatlama ve gerçek bir refah hissine sahip olma eğiliminiz olduğu anlamına gelir.

elbette, esrarın sisteminizde ne kadar kalacağını merak etmek söz konusu olduğunda, gerçek şu ki, iyi bir şeyin çok fiyatı var. aslında, çoğu insanın konuşmadığı şey, otun diğer daha az yarar sağlayan etkileridir. onlara göre, yüksek olduklarında hissettikleri yararlar yabani otların dezavantajlarına ağır basmaktadır. bununla birlikte, otun diğer tarafını bilmek çok tavsiye edilir. bilgili seçimler yapmak her zaman yararlıdır.

kısa süreli etkiler

yabancı otların kısa vadeli etkileri arasında paranoya, anksiyete, zayıf hissetmek, hasta hissetmek, konfüzyon, kuru gözler, ağız kuruluğu, hızlı kalp atışı, huzursuz hissetmek, uykulu olmak, eşgüdüm sorunları, iştah artışı ve çok iyi odaklanamamak bulunmaktadır. . bu sebepten, sigara içip araç kullanırken bile kenara çekilebilirsiniz. farkında bile olmadan titreyen bir şekilde araç kullanıyor olabilirsiniz.

marihuana'nın sisteminizde ne kadar kalacağı, kanda kalacağı süreyi tahmin etmenize yardımcı olmak için uzun bir yol kat edecektir. ayrıca, bir ilaç testiniz varsa, hangi testi yaptıklarını öğrenmek her zaman iyi bir fikirdir. kan testi mi yapıyorlar? saç testi mi? idrar testi mi? ne tür bir testin yapıldığını bilmek, kaç gün önce ot içmenin güvenli olduğunu bilmenizi sağlayacaktır.

potun az bilinen etkileri

saksı ayrıca, ot dozunuzun aşırı yüksek olduğu nadir durumlarda psikoz, sanrılar ve halüsinasyonlara neden olabilir. günlük ot veya sigara tenceresini tüketmek de vücudunuzu ve zihninizi etkileyebilir. bozulmuş öğrenme, bozulmuş hafıza, bozulmuş biliş, anksiyete, depresyon, diğer ruh hali bozuklukları, akciğer enfeksiyonları, bronşit, solunum hastalığı, felç, kalp hastalığı ve kalp damar hastalıkları riskini artırabilirsiniz.

emzirirken veya şu anda hamile kaldığınızda yabani ot içtiğinizde, bebeğinizin beyin gelişim kusurları veya doğum kusurları riskinde bir artış vardır.

ama gerçekten, esrar sisteminizde ne kadar kalıyor?

son ot kullanımınızdan sonra, birkaç gün ile birkaç ay arasında sisteminizde kalabilir. çeşitli faktörlere ve ilaç test yöntemine bağlı olarak, yabancı ot çeşitli zaman dilimlerinde sisteminizden geçer. ayrıca otu gerçekten yemenize veya içmemenize bağlı olacaktır. ofiste yakında bir ilaç testi yaptırırsanız, tencerenizin kanda ne kadar kalacağı konusunda olabildiğince haberdar olmak iyi bir fikirdir.

sonuçta, iş gereksinimlerinize bağlı olarak, eyaletinizde yasallaştırılmış olsa bile esrarınızın vücut dokularınızda algılanması iyi bir fikir değildir. bunun nedeni, şirketinizin veya okulunuzun, pot'un öğrenme ve hafıza üzerindeki etkilerini tolere etmemesidir. örneğin, hukuk fakültesi veya hukuk firmaları ile makine işleten kişilerin işlerini yaparken sistemlerinde dolaşan esrar kesinlikle bulunmamalıdır.

yabancı otun kısa vadeli etkileri vardır ve bunlar 1-3 saat sonra azalmaya başlar. zor zamanlar geçirme veya hafızanızla ilgili sorunlar gibi diğer etkiler bir veya iki günden fazla sürebilir. sisteminize bağlı olarak, etkiler bir süre sonra yıpranacaktır. son ot kullanımınızdan sonra aylar, haftalar veya günler sürebilir. aslında, bazı efektler asla yıpranmaz ve hatta kalıcı olabilir.

sisteminizdeki yabani otlardan kurtulmanın ne kadar sürdüğünü merak ediyor musunuz? giderek daha fazla sayıda kurum ot için iş için gerekli veya rutin olarak test yapıyor, genel test, otun içinde bulunduğunuz eyalette yasal olup olmadığına bakılıyor. aslında, düzenli testler çoğu zaman için kurs için daha fazla okula giden, bir ofiste çalışan ya da sadece bir otoyolda garip sürüş yapan insanlar. sebep ne olursa olsun, potun sisteminizden atılmasının ne kadar süreceği ile ilgili her şeyi bilmek her zaman iyi bir fikirdir.

ama gerçekten, ot ne kadar sürer? açıkçası, eğer ağır bir kullanıcıysanız otun sisteminizden çıkması daha uzun zaman alacak. öte yandan, yabani otları zar zor kullanan sosyal içiciler, sistemlerini daha kısa sürede terk etmek konusunda çok fazla endişe duymayacaklar. bununla birlikte, saç köklerinin son kullanımınızdan sonra doksan güne kadar ot tuttuğunu unutmayın, bu nedenle eğer üzerinde ayrıntılı bir test yapılırsa saçınızda bulabilirler.

aslında, testlerin algıladığı thc'dir, ki buna vücudunuzda yabancı ot denir. thc idrarınızda ne kadar süre kalır? thc kanda ne kadar kalır? gerçekten değişir. yabancı otların sistemde ne kadar kalacağı söz konusu olduğunda, gerçek şu ki, esrarın vücudunuzda kalma süresini etkileyen birçok şey vardır. bazı faktörler vücut kitle indeksi, cinsiyet ve yaşı içerir. başka bir deyişle, farklı beden tipleri esrarı farklı şekilde işler.

ayrıca, aslında otları kullanma şekliniz, bunun nasıl kullanıldığını etkiler. bu, otları ne sıklıkta kullandığınızı ve ne zaman ne kadarını kullandığınızı içerir. açıkçası, daha yüksek dozlarda daha sık kullanılması, vücudunuzdaki yabancı otlardan kurtulmak için geçen süreyi artıracaktır. daha güçlü bir yabancı ot, düşük kaliteli türlere kıyasla yüksek thc dozlarına sahiptir. thc'den daha yüksek olan yabancı ot, sisteminizde kötü kalitede yabancı otlardan daha uzun süre kalacaktır. ot yediğinizde, sisteminizde sigara içtiğiniz otdan daha uzun süre kalır.

pot sisteminizde ne kadar süre kalacağını merak ediyor musunuz? esrar veya esrar olarak da bilinen yabani ot, en son yabani otları kullandıktan sonra bir ila otuz gün boyunca genellikle vücut sıvılarında tespit edilir. herhangi bir ilacın olduğu gibi saçlarda aylarca tespit edilebilir. ot ne kadar sürer? yabancı otu algılama penceresi genellikle ne kadar yuttuğunuza veya içtiğinize bağlıdır. aynı zamanda ne sıklıkta sigara içtiğinize de bağlı olacaktır. genel olarak, daha büyük, daha sık bir haftada bir doz, daha uzun tespit süreleriyle ilişkili olacaktır.

günlük yabancı ot kullanıcıları için esrar, son kullanımdan sonra aylarca tespit edilebilir. bazı sık kullanıcılar bazen doksan güne kadar tespit edilebilir. yabancı otları ne sıklıkta kullandığınızdan bağımsız olarak, saç, tükürük, kan ve idrarda esrarı tespit eden pencereler vardır.

vücudunuzdaki yabani otları parçalamak ne kadar sürer?

yabancı ot thc olarak da bilinen delta-9 tetrahidrokanabinol adı verilen aktif bileşenlere sahiptir. bu yabani otun aktif maddesidir ve çoğu testin tespit ettiği şeydir. thc sisteminize girer ve kanınız onu emer. thc'nin bir kısmı yağ dokularınızda ve organlarınızda depolanır. thc böbreğinize gittiğinde, kanınız onu tekrar alabilir.

thc'nin parçalandığı karaciğerde. thc'nin parçaladığı birçok farklı metabolit vardır. bir ilaç testi, kan dolaşımınızda thc'den daha uzun süre kalan bu metabolitleri aradığını gösterir.

daha sonra günler geçtikçe ve artık ot kullanmazsanız, tch içeren metabolitler vücudunuzdan dışkı ve idrarınızla yıkanır.

esrar uyuşturucu testleri ne kadar algılayabilir?

bir ilaç testinden geçtiğinizde, ölçülen ölçütler bitkinin kendisi değil, metabolit denilen yan ürünlerdir. esrarın etkisinin azalmasından sonra, ürünlerin zararlı otları sisteminizde çok uzun süre kalır.

esrarı sisteminizden nasıl çıkarırsınız?

dürüst olmak gerekirse, vücudunuzda dokularınıza girmiş olan esrardan kurtulmak için yapabileceğiniz çok fazla şey yok. tıpkı diğer her şey gibi, yabani otların vücudunuza girdikten sonra parçalanması ve atılması zaman alır. çok fazla su içmek, sağlıklı yemek yemek ve egzersiz yapmak demek, çok fazla su içmemek, esrarın daha hızlı atılmasına yardımcı olabilir.

yabani ot için detoks ilaçlarının yanı sıra boşuna kullanabileceğiniz kitler vardır. bazıları idrarınızdaki otdan kurtulmak için çay ve bolca su içmeyi içerir. b12 vitamini ve kreatinin gibi şifalı otların kullanılmasının çişinizdeki otu maskelemesi beklenir, ancak yüzde yüz güvenilir değildir.

saç - yabancı ot saçında ne kadar kalır?

ot kullanıp kullanmadığınızı test etmek için saç köklerinin test edilmesi, en son içilen, yediğiniz veya solunan yabancı otlardan sonra doksan güne kadar yapılabilir. ister inanın ister inanmayın, marihuana kafanızdaki her kıl köküne küçük kan damarlarından geçer. elbette her saçta çok az miktarda kalabilir. saç ayda yaklaşık yarım inç büyür. bu nedenle, saç derinize yaklaştıkça yaklaşık bir buçuk inçlik bir saç kesimi, otunuzu son 3 ay veya doksan gün boyunca kullanıp kullanmadığınızı gösterir.

tükürük testi - pot tükürüğünüzde ne kadar kalır?

otlar tükürükte testlerle bulunabilir. çok sık ot kullanmazsanız, tükürük testi bir ila üç gün arasında esrar ortaya çıkarır. öte yandan, yoğun bir kullanıcıysanız, tükürük testleri yirmi dokuz güne kadar kanınızdaki otları açığa çıkarır. sadece dumana maruz kalsanız bile tükürüğünüzde ot yiyebilirsiniz. doğrudan ot içtiğinizde açıkça görülecektir. metabolitler veya yabancı ot ürünleri, yabancı ot yutulduğunda ya da içildiğinde tükürükte bulunabilir. yabancı otun yasal olduğu eyaletlerde test edildiğinde, tükürük yol kenar testleri için kullanılabilir.

kan testi - esrar kanınızda ne kadar kalır?

laboratuar testleri son zamanlarda yabani ot kullanıp kullanmadığınızı görmek için bir kan testi kullanır. tipik olarak, ot iki güne kadar kanda tespit edilebilir. ağır bir yabancı ot kullanıcısıysanız, yirmi beş güne kadar kanda yabani ot algılanabilir. ot ne kadar sık ​​kullanılırsa, kanda o kadar uzun süre kalır.

teneffüs ettikten birkaç saniye sonra, kanda yabani ot algılanabilir. esrar daha sonra vücut sistemlerinizin geri kalanına dağıtılır. bazıları bozulur ve günlerce kalabileceği kan dolaşımınıza yeniden emilir.

idrar

yabani ot için en yaygın kullanılan test yöntemi idrarınızdır. esrar, kullandığınız miktara bağlı olarak son kullanımdan sonra idrarda tespit edilebilir. günde birden çok kez ağır kullanıcılar idrarda otuz güne kadar yabancı ot tespit edebilir.

her gün esrar kullanan günlük kullanım, ancak günde yalnızca bir veya iki kez, otlarında on ila on beş gün arasında ot tespit edilebilir. haftada dört kez ılımlı kullanıcılar sistemlerinde bir hafta veya yedi güne kadar ot bulabilirler. her hafta üç kata kadar olan sosyal kullanıcılar, sistemlerinde üç güne kadar haftalarını geçirebilirler.

metabolitler veya yabancı otların ürünleri vücut yağlarında çözünür. bu, kendilerini vücudunuzun yağ moleküllerine bağladıkları anlamına gelir. bu nedenle, yabani otların sisteminizden çıkması zaman alabilir.

uyuşturucu kan testi süresi

kanda uyuşturucu nasıl anlaşılır

esrarı vücuttan atmak için ne yemeliyim

uyuşturucu kullanımı kan testinde çıkar mı

idrarda uyuşturucu testi kaç günde çıkar

kan tahlilinde uyuşturucu çıkarmı

esrarın etkisini ne geçirir

idrarda uyuşturucu testi medikal

mide bulantısının nedenleri - nasıl geçer - uzmanından cevap

midenizde sık sık kusma dürtüsünün eşlik ettiği huzursuz bir his yaşamış olabilirsiniz ve belki de buna neyin neden olduğunu merak etmiş olabilirsiniz? bu duygu mide bulantısı, çocuklar ve yetişkinler arasında arada bir oluşabilecek yaygın bir deneyim. neden bulantı hissettiğini öğrenmenin zamanı geldi. mide bulantısının en sık nedenleri aşağıdadır.

kaygı

anksiyete, mide bulantısının yaygın bir belirtisidir ve vücudun anormal şekilde çalışmasına neden olur ve kusma ve ishal gibi bazı mide sorunlarına neden olur. endişe, strese ve korkuya neden olur ve bu da adrenalinin daha fazla salınmasına yol açar. ekstra adrenalin, sindirim sisteminizde bir dengesizlik yaratır; bu durumda, mide bulantısı geçicidir. bununla başa çıkmak için zihninizi gevşetmeniz gerekir.

aşırı yemek

aşırı yeme, kusmalara neden olur çünkü vücudumuz ekstra gıdaları sindiremez. aşırı yeme nedeniyle mide bulantısı herhangi biri, özellikle sindirim sistemi zayıf olanlar veya yakın zamanda ameliyat geçirmiş kişilerde, sindirim sistemi fonksiyonel kapasitelerini azaltanlarda ortaya çıkabilir. aşırı yeme nedeniyle mide bulantısını önlemek için vücudunuz size tatmin olduğunu söyleyene kadar yavaşça yemelisiniz ve yemeklerden hemen sonra yatmaktan kaçının.

gebelik

gebeliğin erken evrelerinde bulantı ve kusma görülmesi çok yaygındır. çoğunlukla, özellikle sabahları gündüz veya gecenin herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir. aksine, bazı kadınlar gün boyunca bulantı hissedebilirler. gebelikte bulantı nedenleri bilinmemektedir, ancak birkaç çalışma vücuttaki hormonal üretimdeki ani artışın olduğunu göstermektedir. bazı durumlarda, belirli yiyecekleri yemek ve yeterince yememek de mide bulantısına neden olabilir. bazen bazı yiyeceklerin kokusu bile mide bulantısını tetikleyebilir.

hamilelik sırasında mide bulantısı ile başa çıkmak zor olabilir, ancak burada frenlemek için yapmanız gerekenler:

mide bulantısına neden olduğu kanıtlanmış yiyecek ve kokulardan kaçının
sulu kalmak için sık sık su iç.
ölçülü yemek
gıda zehirlenmesi
kirlenmiş yiyecekleri veya kötü giden yiyecekleri yemek yemek zehirlenmesine neden olur. belirtiler, kirli yiyecekleri yedikten birkaç saat sonra başlar. mide bulantısına yol açan ciddi dehidrasyona neden olur. gıda zehirlenmesinden kaynaklanan mide bulantısını gidermek için, esastır:

çok su ve elektrolit alın.
alkol ve kafein içeren içeceklerden kaçının.
en kısa sürede tıbbi yardım alın.
akşamdan kalma
akşamdan kalma belirtileri arasında mide bulandırıcı ve susuz kalmış bir baş ağrısı vardır. çoğu durumda, konsantre olmak ve sürekli tedirgin hissetmek için mücadele edersiniz. bu durumda, mide bulantısını alkolden kaçınarak veya sorumlu bir şekilde içerek önleyebilirsiniz.

sonuç

artık bulantıların yalnızca en sık görülen nedenlerini değil aynı zamanda bununla nasıl başa çıkabileceğinizi ya da önleyeceğinizi de biliyorsunuz. bir dahaki sefere bulantıyı önlemek için mümkün olan önlemleri alın çünkü önleme tedaviden daha iyidir.

mide bulantısını nasıl önleyeceğinizi öğrenmek için bu yazıya tıklayın.

halsizlik ve mide bulantısı nedenleri

mide bulantısı ne geçirir

psikolojik mide bulantısı nedenleri

mide bulantısı ne iyi gelir

sürekli mide bulantısı ama kusamama

mide bulantısı ilacı

mide bulantısı ve ishal

baş ağrısı mide bulantısı terleme nedenleri

uykusuzluk ve yan etkileri

belirttiğim gibi, bu makale uykunun önemini ve ani azalmasının etkisini belirtiyor.

içinizde bazı insanlar quoradaki gibi kaliteli bir uykunun nasıl yaşanacağı konusunda birçok soru ortaya çıkıyor.

kaliteli uyku nedir?

kaliteli bir uykuya nasıl sahip olabilirim? cevabını bu blogun sonunda bulacaksınız.

ilk önce, her birinin aynı uyku süresine sahip olmayacağını silmek istiyorum. lütfen herkesin 6 saat olması gerektiğini genelleştirmeyin. zamanı bir kişiden diğerine değişiyor. bir kişi 4 saat boyunca kaliteli bir uykuya sahip olabilir, ancak başka bir kişi duygusal morluklarını iyileştirmeyen ve işletim sistemini yeniden aklına getirmeyen, kaliteli uyku olmadan 10 saat sürebilir.

kaliteli uyku nedir?

kaliteli uyku, rahatsız etmeden, verimli ve sağlıklı bir uyku şeklidir. 30 saniyelik kaliteli uyku 1 saatten daha iyidir.

kalite vs süresi:

kaliteyi ve uyku süresini karşılaştırırken en iyi yol, kişiyi yenileyecek çok kısa bir süre için kaliteli ve etkili bir yol elde etmektir.

rahatsız uyku döngüsü:

genellikle gündüz işimiz var, geceleri uyuruz. ani bir azalma varsa, uyku döngüsünde rahatsız edici olacaktır. uyku döngüsündeki dengesizlik nedeniyle insanlar gündüzleri uyku hali alırlar.

yorgunluk:

uykusuzluk sizi fiziksel olarak zayıflatacak ve vücutta yorgunluk hissi verecektir. sizi zihinsel olarak da zayıflatır. baş ağrısına ve iştahın bozulmasına neden olabilir

duygusal dengesizlik:

uykusuzluk çeken insanlar duygusal dengeye sahip olmayacaklar, çok kolay tahriş olacaklar ve normalden daha gerginlerler.

kaza eğilimli:

gece kaliteli uyku olmadan, göz kapakları gözlerini kapatma emri verir ancak günlük rutimiz yüzünden yapamayız.

düşük performans ve yaratıcılık:

uykusuzluk düşük performans ve yaratıcılığa neden olur. konsantrasyonda sürekli bir bozulma olur ve bu da onu küçük problemler için tahriş eder

ciddi sağlık sorunlarının kaynağı:

düşük uyku seviyesi, ciddi kalp problemleri, yüksek tansiyon, felç, diyabet ve düşük kan şekeri seviyeleri gibi ciddi sağlık tehlikelerinin kaynağı olacaktır.

böyle hain bir yaşam geçiren insanlar yakında uykusuzluk hastası olacak. uygun tıbbi danışmanla görüşmenizi tavsiye ederim. bu uyku alışkanlığına alışıncaya kadar.

yatak derin bir uykuda hayati bir rol oynar çünkü vücutlarımızı doğal olarak iyileştirdiğimiz yerdir . chennai'de kaliteli yatak bulabilirsiniz

nasıl kaliteli olunur?

ıdiot box, cep telefonları ve diğer elektronik meditasyonlardan ve çok hafif yiyeceklerden kaçının
uykusuzluk vucutta ne yapar

uykusuzluğun fiziksel etkileri

uykusuzluk sonucu oluşan hastalıklar

uykusuzluk halüsinasyon

1 gün uykusuz kalmak

uykusuz kalınca ne yapmalı

uykusuzluk evreleri

uykusuzluk nasıl geçer

fitness ne işe yarar, vücuda etkileri nelerdir ?

bazıları, vücudunun neye ihtiyacı olduğuna dair yerleşik bir bilgi ile doğar. diğerleri kolayca yanlış yönlendirilir ve moda, popülerlik ve kaçınılması gereken şeylere arkadaş baskısı önderlik eder. zararlı maddelerin alınması için istekli veya başka türlü organlar da vardır. benim durumumda vücudum kimyasalları veya beyni etkileyen hiçbir şeyi tolere edemedi. bu, benim bilgi birikim arzum ve istihbaratımı bir numara yapmak için yönlendirildi.

çıkarılan dersler, gençken yaptığımızın yaşlanmaya ve yıllar içinde ortaya çıkan hastalıklar ve engelliliklere etki edeceğidir. iyi vücut bakımı, zehirli herhangi bir şeyden kaçınmakla ilgilidir ve karnavallarda bile tehlikeli yolculuklar içeriyor.

son çılgınlık, bazı çılgın fuar lunapark treni maceralarında olduğu gibi, düşmeye ve aniden durmasına neden olan araçlara binmek. son zamanlarda bunlardan birini izlemek, insanların sadece kendi vücutlarını değil, aynı zamanda çocuklarını da eğlence adına riske attığına inanmak zordu. insan beyni yumuşak ve çok kolay hasar görüyor.

vücut, adrenalin bezleri ve birçoğunun bağımlılık yarattığı hissi ile tehlikeye gireceği konusunda uyarıyor. adrenalin akarken kalp atış hızını arttırır ve bize bir uçuş veya savaş deneyimi sunar. başka bir deyişle, zarardan iyileşmeye hazırlanır.

vücut aniden dururken, kafatasındaki beyn ve çarpışır. bu, bir miktar morarmaya neden olur ve hatta ölüm veya felce neden olabilir. ancak, gecikmeli bir yanıt, sarsıntının etkilerini birkaç saat hatta olaydan bir gün sonra görebileceği için gerçekleşmesi gerekmez.

baş ağrısı; mide bulantısı; baş dönmesi; hafıza problemleri; sinirlilik; yanı sıra denge ve uyku zorlukları takip edebilirsiniz. bu semptomlara bakın ve bunları alzheimer veya demans hastalarınınkilerle karşılaştırın. ikincisi ile beyin fonksiyonlarında hafıza kaybını içeren çok büyük değişiklikler var. ancak ikisinin bağlantısını desteklemek için kanıtlanmış bir korelasyon olmadığı halde, bunun doğru olmadığı anlamına gelmez.

ilaçlar aynı zamanda beyni etkiler ve düzenli olarak hap almak da alzheimer veya demansın başlamasına neden olabilir. bunu kanıtlayacak hiçbir çalışma olmamasına rağmen, durum hala sağduyu meselesi.

eğer biri bir spor rejimi arıyorsa, o zaman beyinle başlayın ve diğer her şey mutlaka takip edecek. yanlış gittiğimizde bize söyleme yeteneği var. ilaçlar, diğer taraftan, doğanın bu tarafına müdahale eder. beyni bedenlerimize yaptıklarımızla eğitiyoruz. kendimizi tatlılar ve alkol gibi şeylerle doldurup, garip adrenalinin acelesi olduğunu söylersek, o zaman hayati organdaki değişiklikler bizi daha fazla almaya itecektir.

norma holt, birçok sorunu anlamasını sağlayan bilgiye sahip. siyaset, sağlık, sosyal ve davranışsal problemler genellikle tartışma listesinin yanı sıra , evrenin ruhu ve yaşadığı reenkarnasyonla ilgili herhangi bir şey için listesindedir . herhangi bir okuyucusunu duymaktan mutludur.

fitness ne demek

pilates ne işe yarar

smart fitness ne işe yarar

fitness hareketleri

bayanlarda fitness ne ise yarar

1 aylık fitness işe yarar mı

fitness zayıflatırmı

fitness faydaları bayan

kan nasıl pıhtılaşır ? buyrun içeriye

kendinizi yanlışlıkla kestiğinde mutfakta bazı sebzeleri doğrarsınız. yarayı suyla yıkarsınız ve birkaç dakika içinde kanamayı durdurur. bunun nedeni kanın kanamanın durmasına yardımcı olan bir pıhtı oluşturmasıdır.

kanın nasıl pıhtılaştığını hiç merak ettiniz mi?

insan kanı, her biri farklı bir işleve hizmet eden milyonlarca hücreden oluşur. bu hücreler arasında trombositler vardır - kanın pıhtılaşmasından sorumlu bir hücre tipi. kanın pıhtılaşmasında çeşitli basamaklar vardır. aşağıda gerçekte ne olduğunun kısa bir açıklaması bulunmaktadır.

1. kan damarı kesik veya yaralı kalıyor. bu yaralanma, iyileşme sürecini başlatmak için yaralanma bölgesine atılan trombositlere sinyaller gönderir. trombositler bir araya toplanır ve kanamanın gerçekleştiği deliği tıkayan bir 'trombosit tıkacı' oluşturur.

2. kandaki proteinleri (karaciğerden salgılanan) pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan bir kimyasal reaksiyon başlar. bunlara faktör v, vıı, ıx ve x (romen rakamları) denir. pıhtılaşma faktörleri, trombosit tıpasına güç ve stabilite sağlamaya yardımcı olan protein lifleri olan fibrin oluşumundan sorumludur.

3. pıhtılaşma kimyasal bir işlem olduğundan, kanın pıhtılaşmaya devam etmemesi için kontrol altında tutulması gereken bir şey bulunmalıdır. bunlar 'pıhtılaşma polisi' dir ve protein c, protein s ve benzer proteinler olarak adlandırılan faktörleri içerir. pıhtılaşmanın sadece yaralanmanın meydana geldiği yerde meydana geldiğinden ve vücudun başka hiçbir yerinde bulunmadığından emin olurlar.

zamanla kan pıhtısı zorlaşır ve sonunda parçalanır ve kaybolur. bu, plazmin denilen bir enzim tarafından getirilir.

bütün pıhtılaşma süreci yaklaşık 2 ila 6 dakika sürer. harika değil mi?

fakat pıhtılaşmanın karanlık bir tarafı var.

kanın pıhtılaşması koruyucu bir işlemdir ancak inme ve kalp krizi gibi durumların nedenidir. örneğin, bir kalp krizinde, aterosklerozdan o gece oluşan daralmış kan damarları türbülanslı akışa neden olarak kan damarı astarına zarar verir. bu, kan akışındaki trombositleri, trombosit kümeleri oluşturmak için, hatta kan pıhtı oluşumuna neden olacak şekilde tetikler.

kan pıhtısı, kan damarını tıkayarak, besleyici oksijen bakımından zengin kanın kalp kasını boşaltır. bu kalp krizine yol açar. benzer bir fenomen beyinde de meydana gelir ve felce yol açar. bunun, bacaklarda da görülmesi, iskemik bir uzuvya yol açması nadir değildir. bu kangrene yol açabilir ve bazen amputasyona ihtiyaç duyabilir.

bu gibi durumlarda bu işlemi önlemek için aspirin, clopidogrel ve warfarin gibi kan incelticiler gerekir. hayat kurtarıcı tedavilerdir ve uzun vadede gerekli olabilir.

kan pıhtılaşması testi

bacakta kan pıhtılaşması belirtileri

kan pıhtılaşması tedavisi ne kadar sürer

bebeklerde kan pıhtılaşması

kan pıhtılaşması nasıl olur

kan pıhtılaşması gebelik

kan pıhtılaşması için hangi doktora gitmeliyim

kan pıhtılaşması testi adı

uyku problemi ve uykusuzluk sorununu nasıl çözerim

uykusuzluk, birinin uykuya dalmakta, uykuda kalmakta veya kaliteli uykuya dalmakta zorlandığı bir uyku bozukluğudur. pennsylvania üniversitesi tıp fakültesi tarafından yapılan son bir araştırmaya göre, dört amerikalıdan biri her yıl uykusuzluk geliştiriyor, ancak neyse ki bu bireylerin yaklaşık% 75'i sürekli uykusuzluk gelişmeden iyileşirken, diğer% 25'i akut uykusuzluğa ilerliyor.

60 yaşın üzerindeki insanlar genç insanlardan daha sık uyku bozuklukları yaşama eğilimindedir. kadınlar da erkeklerle karşılaştırıldığında uyku problemleri yaşama ihtimalinin iki katı. uykusuzluk için olası nedenlerin birçoğu vardır, bunlar:

duygusal stres,
depresyon veya anksiyete gibi zihinsel sağlık bozuklukları,
kronik ağrı,
alerjiler,
astım,
kalp yetmezliği,
hipertiroidizm,
mide ekşimesi,
menopoz,
huzursuz bacak sendromu,
jet lag veya çalışma gecesi vardiyası gibi sirkadiyen ritim bozulmaları,
uyku apnesi,
bazı ilaçlar,
kafein,
ağır sigara ve
aşırı alkol alımı.
uykusuzluk acı verici, yorucu ve sinir bozucu. bazı insanlar, reçetesiz veya reçeteli uyku haplarına yönelir, bu da onları çekerken uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilir. ancak uykusuzluk genellikle durduktan sonra geri döner, çünkü ilaçlar uykusuzluğun altta yatan nedenlerini tedavi etmez.

melatonin, ek olarak satılan doğal bir uyku hormonudur. bazen uyku problemleri ve jet gecikmesi için faydalıdır. melatoninin işe yaramadığını bildiren bireyler sıklıkla birkaç gramlık çok yüksek doz alma hatası yaparlar. çok sık, 300 mcg kadar az zaten yeterli. dozu arttırmadan önce daima en düşük dozla başlayın. daha uzun süre uykuda kalmanıza yardımcı olacağı için “zamanlı salınım” melatonini almak da faydalıdır. bununla birlikte, melatonin uykusuzluğun altında yatan nedenleri de ele almamaktadır.

uykusuzluğa daha başarılı bir yaklaşım, uyku hijyenini geliştirmek ve bilişsel davranışçı terapi ile birlikte yaşam tarzı değişiklikleri yapmaktır. düzinelerce çalışma bu stratejinin uykusuzluğun tedavisinde son derece yardımcı olduğunu kanıtladı. aşağıda, bu teknikleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

uyku hijyeni ve yaşam tarzı değişiklikleri

uyku teşvik alışkanlıkları

amaç, daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olmak, daha az sıklıkta ve daha kısa süre uyanmak ve daha kolay uykuya dalmaktır.

düzenli yükselme zamanı. ne kadar az ya da az uyuduğunuz önemli değil, bir alarm saati kurun ve her gün aynı saatte yataktan kalkın. hafta sonları uyumaya çalışmayın çünkü bunu yaparak vücudunuzun sirkadiyen ritmini bozacaksınız.
yatakta zamanın azaltılması.erken yatmayın, çünkü önceki gece iyi uyuyamadınız. bu aslında uykusuzluğu daha da şiddetlendirecek. istediğiniz uyanma zamanından başlayarak ve yatakta kalmak istediğiniz zaman miktarını çıkararak izin verilen en erken yatma zamanınızı belirleyin. yatakta geçireceğiniz süre ortalama uyku süreniz artı 1 saattir ve en az 6 saat ile en fazla 9 saat arasında değişebilir. geceleri ortalama 5 saat veya daha az uyursanız, yatakta geçireceğiniz süre 6 saat olmalıdır. 8 saat uyursanız, yatakta geçireceğiniz zaman 9 saat olmalıdır. başka bir deyişle, yatakta geçireceğiniz süre, gecelik ortalama uyuduğunuz miktarla yakından eşleşmelidir. amaç, yatağın uyku için bir ipucundan çok uyanıklık için bir işaret haline gelmesini önlemektir. zaten bitkin olan uykusuzluklar için en zor kısım izin verilen yatmadan önce uyanık kalmaktır. hafif bir aktiviteye girmeye çalışın ve yatmaktan kaçının. daha iyi ve daha fazla saat uyumaya başladığınızda, izin verilen yatmadan önceki zamanı hareket ettirebilirsiniz.
rahatlatıcı aktivitelere katılarak yatmadan önceki saatte yavaş yavaş dinlenin . telefon görüşmeleri, tartışmalar, duygusal tartışmalar, işle ilgili etkinlikler, internette gezinmek, fatura ödeme veya hoş olmayan tv programları gibi etkinlikleri teşvik etmekten kaçının.
kötü bir uyku gecesinden sonra kestirmeniz gerekirse , kestirmenizi 45 dakika ile sınırlayın ve öğleden sonra saat 4'ten sonra almayın.
uyarıcı-kontrol yöntemleri

amaç, uykusuzlukların yatak ile uykusuzluk arasındaki bağlantıyı öğrenmesine yardımcı olmaktır.

yatağı sadece uyku ve seks için kullanın. tv izlemek, çalışmak, ders çalışmak, video oyunları oynamak veya telefonda konuşmak yok. bir kitabı okumak veya tv izlemek uykuya dalmanıza yardımcı oluyorsa, ışığı veya tv'yi 30 dakika sonra kapatmak için bir zamanlayıcı ayarlayın.
30 dakika içinde uyuyamazsanız ya da gece uyandıysanız ve bu süre içinde tekrar uyuyamazsanız, ayağa kalkın, başka bir odaya gidin veya yatağa oturun ve kitap okumak gibi sakin ve rahatlatıcı bir aktiviteye katılın ya da uykulu hissedene kadar tv izliyorum. yatakta fırlatıp döndürerek yatırmayın.
yaşam tarzı faktörleri

her gün bir tür fiziksel aktivite yap. spor salonuna gitmenin yanı sıra, araba yıkama, çimleri biçme, çim biçme, yaprak tırmıklama, merdiven çıkma, bisiklete binme, yokuş yukarı yürüme vb. gibi aktiviteleri de dahil edebilirsiniz. bu etkinlikler birkaç kısa seansa ayrılabilir. ancak her gün en az 30 dakika eklemeliler. ancak yatmadan 3 saat öncesine kadar egzersiz yapmamak en iyisidir.
bazı alın güneş ışığına maruz kalma gündüzleri. iç mekanda çalışıyorsanız, kahve molası veya öğle yemeği saatinde dışarı çıkın. bu, vücudun melatonin (uyku hormonu) üretimini düzenlemeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olacaktır. ruh halinizi ve enerjinizi de arttıracak.
sabahın erken saatlerinde 1-2 fincan kahve içmek muhtemelen gece uykusunu etkilemeyecektir. ancak, eğer iyi uyuyamazsanız, öğlen saatlerinden sonra kafeinden kaçınmalısınız .
sigara içiyorsanız ve sigarayı bırakamıyorsanız, yatmadan önce veya gece sigara içmeyi önlemeye çalışın . nikotin bir uyarıcıdır ve uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırır.
alkol kullanıyorsanız yatmadan en az 2 saat önce kendinizi bir içki ile sınırlandırın. nightcaps uykusuzluk için bir tedavi değildir. alkol uykuya dalmayı kolaylaştırır ancak uykuyu daha hafif ve daha parçalı hale getirebilir. aynı zamanda derin uykuları bastırır ve horlama ve uyku apnesini şiddetlendirir.
yiyecek ve uyku bağlantısı

karmaşık karbonhidratlar (örneğin bezelye, fasulye, yulaf, kinoa, kahverengi pirinç) bakımından yüksek olan yiyecekler hafif bir uyku arttırıcı etkiye sahiptir çünkü serotonini arttırırlar;
protein içeriği yüksek olan yiyecekler serotonini bloke ederek uykuyu engeller.
daha kolay uykuya dalmak ve gece daha az uyanmak için yatmadan önce hafif bir karbonhidrat atıştırması yemeyi deneyin .
enerji patlamasına neden olabileceğinden şekeri yüksek yiyeceklerden kaçının .
mide yanması veya herhangi bir sindirim rahatsızlığına neden olabilecek yiyeceklerden kaçının .
yemekten kaçının geç yemekleri .
akşam 8'den sonra sıvı alımını azaltın .
araştırmalar, b vitaminlerindeki eksikliklerin uykuyu bozabileceğini buldu. diyetinizin besinlerde eksik olabileceğini düşünüyorsanız, b kompleks takviyesi almayı düşünün.
optimal uyku ortamının kurulması

oda sıcaklığının uyku üzerinde önemli bir etkisi olabilir. uykusuzluk vücut sıcaklığının yatmadan düşmemesi ile ilişkilidir. bu yüzden ılık bir odada uyumak vücut sıcaklığının düşmesini zorlaştıracaktır. uyku için en uygun sıcaklık, 60 ila 67 derece fahrenhayt (veya 16 ila 19 santigrat derece) arasındadır.
yatak odasını tamamen karanlık ve sessiz tutun . genel olarak, uykusuzluklar gürültüye karşı daha duyarlı olma eğilimindedir. yaşlanma sonucu uykusu daha hafif olan yaşlı insanlar da gürültüye bağlı uyku bozukluklarına daha yatkındır.
bazı bireyler elektromanyetik alanlara (emf'ler) diğerlerinden daha duyarlıdır. eğer öyleyse, elektronik cihazların yatak odasından çıkarılması emf'lerin neden olduğu stimülasyonu azaltabilir.
yatağınızın rahat olduğundan ve yeterli destek sağladığından emin olun . sarkan yataklar boyun ve sırt rahatsızlığına neden olarak uykuyu rahatsız edebilirken, çok sert yataklar artrit hastaları için rahatsızlığa neden olabilir.
uykusuzluk için bilişsel davranış terapisi (cbt-ı)

tcmb-ı, sağlıklı uykuyu teşvik eden alışkanlıklar ile uyku sorunlarına neden olan veya kötüleşen düşünce ve davranışları değiştirerek kronik uyku problemini tedavi etmeyi amaçlamaktadır.

gevşeme eğitimi

stresli yaşam olayları kronik uykusuzluğun en yaygın çöktürücüleridir. çoğu uykusuzluk ve hatta bazı iyi uyuyanlar bile stresli günlerde uyumakta zorlanıyorlar. araştırmalar, gündüz stresinin artmasının, daha hafif ve daha huzursuz uyku ile sonuçlanan derin uykuda azalma ile ilişkili olduğunu belgelemiştir.

neyse ki, hepimiz bu stres tepkilerini yenebilecek içsel bir araca sahibiz. vücudu kontrol etmek için zihni kullanarak basitçe ifade edilen gevşeme tepkisi (rr) olarak adlandırılır .

rr'yi nasıl indükleyebilirim?

uzanın ya da rahatça oturun. vücudun her yerinde tüm kasları gevşeterek baştan başparmağa doğru başlayarak ya da tam tersi yönde gevşetin.
yavaş, derin karın solumasına katılın.
dikkatinizi günlük düşüncelerden sakin, huzur, rahatlama, ağır ya da ne istersen gibi tarafsız bir kelimeye yönlendirin. sessizce kelimeyi tekrarlayın. veya plaj, dağ, çayır ya da bir bulutun üzerinde yüzen gibi eğlenceli ve rahatlatıcı bir sahneyi görselleştirebilirsiniz.
zihniniz dolaşır ya da olumsuz düşünceler içeri girerse, kelimenin tam anlamıyla birkaç kez "düşünce yok" deyin. sonra sözünüze veya sahnenize geri dönün ve derin nefes alıp vermeye devam edin.
rr'yi her gün sabah veya öğleden sonra uygulayın. rr için 10-20 dakika ayırın. eğer uyuya kalırsan, sorun değil. ancak, yatmadan 1-2 saat önce rr'yi uygulamayın, aksi takdirde uykunuzu etkileyebilir.
gün boyunca rr yapma konusunda daha iyi olduğunuzda, uykuya dalmak veya gece uyandıktan sonra geceleri kullanmayı deneyebilirsiniz. 30 dakika içinde uykuya dalmazsanız. ayağa kalkın veya yatağa oturun ve hafif bir aktiviteye katılın. yatakta fırlatıp döndürerek yatırmayın.
gerçekçi olun ve sabırlı olun. bazı uykusuzluklar için, uykularının iyileşmesi birkaç hafta kadar sürebilir.
rr neden uykuyu geliştiriyor?

gün içerisinde uygulandığı zaman, günlük stres tepkilerine karşı koyar, stres hormonlarının geceleri yükselme ihtimalini azaltır.
yatmadan önce veya uyandıktan sonra, iç diyaloğu kapatmaya, zihni susturmaya ve vücudu rahatlatmaya yardımcı olur.
rr, uyanma ve uyku arasındaki geçiş durumu olan aşama 1 uykusuna benzeyen bir beyin dalgası deseni oluşturur. uykusuzluk geceleri rr uygularsa, aşama 1 uykusuna ve nihayetinde aşama 2'ye, derin uykuya ve rüya uykusuna girmek daha kolaydır.
olumsuz kendi kendine konuşmanın üstesinden nasıl gelinir?

son fakat en az değil, gün boyunca veya yatmadan önce yapılan olumsuz düşünceler, uyanıklığı teşvik etmede ve uykusuzluğa neden olarak güçlü bir rol oynamaktadır. bazı olumsuz düşünce ve duygular, ölümden sonra yas tutma gibi stresli durumlara verilen normal tepkilerdir. ancak, endişe, kaygı, hayal kırıklığı ve öfke gibi bazı olumsuz duygular gereksiz, aşırı ve sağlıksızdır. uykuyu olumsuz etkileyen stres tepkilerini tetikler. bu nedenle, daha fazla strese neden olan bu olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak ya da yeniden yapılandırmak faydalıdır.

olumsuz kendi kendine konuşma konusunda daha bilinçli olun. kendini ya da daha iyisini yaparken yakala, onları bir yere yaz ve günün sonunda onları gözden geçir.
bu düşüncelerin çoğunun ya doğru ya da aşırı olumsuz ve karamsar olmadığını fark edin.
geçmiş deneyimler hakkında düşünün ve kendinize sorun: "geçmişte bana böyle bir şey oldu ve öyleyse, nasıl oldu?" büyük olasılıkla, çok fazla endişe etme eğilimindeyiz ve işler nadiren düşündüğümüz kadar kötü çıkıyor.
olumsuz düşüncelerinizi yeniden canlandırın ve olumlu inançlara odaklanın.
yaşamınızdaki bir sorunu genelleştirmeyin. gerilemeleri geçici olarak görüntüleyin.
kontrolünüz dışındaki şeyler için kendinizi suçlamaktan kaçının.
olumlu olayları geçici olarak veya şans veya dış sebeplerden dolayı reddetmekten kaçının.
hergün şükret.
iyimserleri araştırın ve karamsarlardan kaçının. hem iyimserlik hem de karamsarlık bulaşıcıdır.
umarım, sağlıklı uyku hijyeni dahil ederek ve bilişsel davranışçı terapinin yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri yaparak, hepimiz uykusuzluğa iyi geceler diyebiliriz!

carol chuang sertifikalı beslenme uzmanıdır. beslenme alanında yüksek lisans derecesi var ve sertifikalı bir glüten uygulayıcısıdır. metabolik yazma ve fonksiyonel teşhis beslenmesinde uzmanlaşmıştır.


uyku sorunu ile ilgili aramalar
uyku sorunu testi

uyku bozukluğu ilaçları

uykuya dalamıyorum ne yapmalıyım

beynin uykuya dalamaması

uyku hastalıkları isimleri

uyku problemi nasıl çözülür

uyku problemi için hangi doktora gidilir

uykuya dalamama ilaç

a casaccio

italyanca;
rastgele
nasıl olsa
her hangi bir yol anlamlarına gelen kelimedir.

ah sembol

( metroloji ) sembol için attohenry bir sı birimi arasında elektrik endüktans 10 üzeri -18.

agy

agy metroloji de bir semboldür.

( metroloji ) sembol için attogray bir sı birim ve absorbe edilen doz 10 ile aynı -18 gri .

af

af türkçe anlamı: bağışlamak, affetmek

af çıkması: ülke de ceza gören insanların toplu olarak serbest kalması.

af: ( metroloji ) sembol için attofarad bir sı birimi arasında elektrik kapasitansının 10 eşit -18 farad .

a dna

anlamı: tarihsel ve arkeolojik örnekler de dahil olmak üzere, dna kullanımı için amaçlanmayan biyolojik örneklerden elde edilen herhangi bir dna örneği.

ac

ac sembol anlamı:
metroloji'de attocoulomb bir sı birimi arasında elektrik yükü sembolüdür değeri 10 üzei -18 coulomb'dur.

ac etimoloji anlamı

katalanca da m.ö. ( isa'dan önce ) anlamına gelen kısaltmadır.

abq

( metroloji ) sembol için attobecquerel bir sı birim ve radyoaktivite 10 eşit -18 becquerels .

-..-

mors kodunun x için görsel olarak işlenmesi . (latin)
mors kodu görsel olarak Ь için render . (bulgarca hariç kiril)
mors kodu görsel olarak Ъ için render . (kiril, sadece bulgarca)

10 kasım'da gerçekleşen önemli olaylar - tarihte bugün

474 - imparator leo ıı , on aylık bir saltanattan sonra öldü. o, bizans imparatorluğu'nun tek yöneticisi olan babası zeno tarafından başarılır .
937 - on krallık : li bian , tahtı ele geçirir ve imparator yang pu'yu görevlendirir . wu devlet ilk yöneticisi olur (şimdi "xu zhigao" olarak adlandırılır) li, değiştirilir güney tang .
1202 - dördüncü haçlı seferi : papa ııı. masum ııı'ün, yasaklayan ve haberleşmeyi tehdit eden mektuplarına rağmen , katolik haçlılar , zara kuşatmasına başladı (şimdi zadar, hırvatistan ).
1293 - raden wijaya , java'daki majapahit krallığının ilk hükümdarı olarak taç giydi ve taht kertarajasa jayawardhana adını aldı.
1444 - varna savaşı : kral cermen güçleri polonya władysław ııı (aka macaristan ulaszlo ı ve varna władysław ııı ) tarafından mağlup olan türkler , sultan altında murad ıı ve władysław ölür.
1580 - bir sonra üç günlük bir kuşatma , ingilizce ordu beheads dahil 600 kişi üzerinde papalık de asker ve sivili dún bir osb , irlanda .
1659 - chattrapati shivaji maharaj , maratha kralı , pratapgarh savaşı olarak bilinen savaşta afzal khan ve adilshahi'yi öldürdü .
1674 - üçüncü ingiliz-hollandalı savaşı : sağlanan gibi westminster antlaşması , hollanda cedes yeni netherland için ingiltere .
1702 - ingiliz komutası altında kolonizasyonuyla james moore kuşatması'nda ispanyol augustine sırasında kraliçe anne'in savaşı .
1766 - son sömürge valisi new jersey , william franklin , işaretler kraliçenin koleji tüzük (daha sonra yeniden adlandırılmış rutgers university ).
1775 - birleşik devletler deniz kuvvetleri edilir kurulan en tun tavern içinde philadelphia tarafından samuel nicholas .
1793 - pierre gaspard chaumette'in önerisi üzerine fransız konvansiyonu tarafından bir akıl tanrıçası ilan edildi .
1821 - panama , la villa de los santos'daki rufina alfaro'nun bağımsızlık cry'i , panama'nın ispanya'dan bağımsızlığına ve kolombiya'nın bir parçası haline gelmesine yol açan bir isyanı başlattı .
1847 - yolcu gemisi stephen whitney , irlanda'nın güney sahilindeki yoğun siste kazanarak gemideki 110 uçaktan 92'sini öldürdü. afet, fastnet rock deniz fenerinin inşası ile sonuçlandı .
1865 - büyük henry wirz , bir başkomiser andersonville'de, gürcistan bir esir kampında , bir idam sadece üç biri haline, amerikan iç savaşı askerler infaz için savaş suçu .
1871 - henry morton stanley, kayıp kaşif ve misyoner olan ujiji'deki dr david livingstone'u tanganika gölü yakınında bulur ve ünlü olarak "dr. livingstone, sanırım" kelimeleriyle selamlar.
1898 - 1898 wilmington ayaklanmasının başlangıcı, belediye hükümetinin amerika birleşik devletleri tarihinde devrilmiş tek örneği.
1910 - thomas a. davis'in san diego ordusu ve donanma akademisi'nin açılış tarihi, resmi kuruluş tarihi 23 kasım 1910 olmasına rağmen.
1918 - kuzey sidney’deki western union kablo ofisi , nova scotia , 11 kasım 1918’de , tüm savaşların karada kesileceğini belirten, avrupa’dan ( ottawa ve washington’a gönderilecek olan) çok gizli bir kod mesajı aldı. deniz ve havada
1940 - 1940'ta gerçekleşen vrancea depremi , romanya'ya tahminen 1000 kişiyi öldürerek yaklaşık 4 bin kişi daha yaralandı.
1942 - ikinci dünya savaşı: alman işgal etmesi vichy fransa fransız amiral aşağıdaki françois darlan ile ateşkes için 'ın anlaşma müttefikler kuzey afrika.
1944 - uss mount hood mühimmat gemisi seeadler limanı, manus , admiralty adaları'nda patladı, en az 432 kişi öldü ve 371 kişi yaralandı.
1945 - ağır mücadele içinde surabaya arasında endonezya milliyetçiler ve dünya savaşı sonrasında dönen sömürgecilerin, bugün olarak kutlanmaktadır kahramanlar günü (hari pahlawan) .
1951 - kuzey amerika numaralandırma planının kullanıma sunulmasıyla birlikte abd’de doğrudan hatlı kıyıdan kıyıya telefon hizmeti başlıyor.
1954 - abd başkanı dwight d. eisenhower , usmc savaş anıtı'nı (ıwo jima anıtı) virginia'nın arlington ilçesindeki arlington ridge park'ta adadı .
1958 - the hope diamond , smithsonian enstitüsü'ne new york'un elmas tüccarı harry winston tarafından bağışlandı .
1969 - abd'deki ulusal eğitim televizyonu ( kamu yayıncılığının öncüsü ), susam sokağı'nın lansmanını yaptı .
1970 - vietnam savaşı : vietnamlaşma : beş yıldan beri ilk kez, bütün bir hafta güneydoğu asya'da amerikan savaşlarında ölüm bildirilmedi.
1971 - kamboçya'da , khmer rouge kuvvetleri phnom penh şehrine ve havaalanına saldırdı, 44 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı ve dokuz uçağa zarar verdi .
1972 - güney airways flight 49 dan birmingham, alabama edilir kaçıran bir noktada ve en nükleer tesisine çarpmadan ile tehdit edilen , oak ridge ulusal laboratuvarı'nda . iki gün sonra, uçak topraklarda havana , küba korsanları tarafından hapsedilmiştir, fidel castro .
1975 - 729 fit uzunluğundaki yük gemisi ss edmund fitzgerald , superior gölü'ndeki bir fırtınada battı ve 29 mürettebatın hepsini öldürdü.
1975 - israil-filistin çatışması : birleşmiş milletler genel kurulu geçer çözünürlük 3379 olduğunu belirleyen, siyonizm şeklidir ırkçılık . [2]
1979 - a 106-araba kanadalı pasifik gelen patlayıcıyı ve zehirli kimyasallar taşıyan yük treni windsor, ontario , kanada raydan çıktı içinde mississauga , ontario hemen batısında, toronto büyük bir patlama ve kanadalı tarihinin en büyük barış zamanı tahliye ve en büyüklerinden biri de neden kuzey amerika tarihi.
1983 - bill gates , windows 1.0'ı tanıttı .
1989 - uzun zamandır bulgar lider todor zhivkov görevden alındı ​​ve yerine petar mladenov geçti .
1989 - almanlar berlin duvarı'nı yıkmaya başladı .
1995 - nijerya'da , oyun yazarı ve çevre aktivisti ken saro-wiwa , ogoni halkının (mosop) hayatta kalma hareketi'nden sekiz kişi ile birlikte hükümet güçleri tarafından asıldı.
1997 - worldcom ve mcı communications 37 milyar dolarlık bir birleşme (o zamanın abd tarihindeki en büyük birleşme) olduğunu açıkladı.
2002 - veteran günü hafta sonu tornado salgını : kuzey ohio'dan körfez kıyısına kadar uzanan bir kasırga salgını , kasım ayında kaydedilen en büyük salgınlardan biri. bir f4 olan en güçlü kasırga, van wert, ohio'ya , öğleden sonradan ortasına kadar vurur ve tahliye edilmiş bir sinema salonunu yok eder.
2006 - sri lanka tamilli siyasetçi nadarajah raviraj , kolombo'da öldürüldü .
2006 - ulusal deniz müzesi içinde quantico, virginia açtı ve abd başkanı tarafından adamıştır george w. bush deniz onbaşı bildiriyor, jason dunham ölümünden sonra alacaksınız onur madalyası .
2008 - iniş sonraki beş ay içinde mars , nasa beyan phoenix ile iletişim sonra sonuçlandı görevi lander kaybedildi.
2009 - güney ve kuzey kore donanmaları gemi çatışma kapalı daecheong ısland bölgesindeki sarı deniz .
doğumlar
745 - musa yedinci yedinci şii imamı (d. 799) [3]
1278 - philip ı, taranto prensi (d. 1332)
1341 - henry percy, 1. northumberland earl'ü , ingiliz politikacı (d. 1408)
1433 - charles kalın , burgundy dükü (d 1477).
1480 - yorklu bridget , ingiliz rahibesi (d. 1517)
1483 - protestan reformu lideri alman keşiş ve rahip martin luther (d. 1546)
1489 - henry v, brunswick-lüneburg dükü ve wolfenbüttel prensi (d. 1568)
1490 - john ııı, cleves dükü (d. 1539)
1520 - danimarka dorothea, seçmeli palatine , danimarka prensesi, isveç ve norveç (d. 1580)
1547 - köln başpiskoposu gebhard truchsess von waldburg (d. 1601)
1565 - robert devereux, 2. essex of earl , ingiliz general ve politikacı, irlanda lord teğmeni (d. 1601)
1565 - laurentius paulinus gothus , isveçli gökbilimci ve ilahiyatçı (d. 1646)
1577 - jacob cats , hollandalı şair, hukukçu ve politikacı (d. 1660)
1584 - isveçli catherine, kleeburg kontes palatine (d. 1638)
1620 - ninon de l'enclos , fransız saray ve yazar (d. 1705)
1668 - fransız organizatör ve besteci françois couperin (d. 1733)
1668 - louis, condé prensi (d. 1710)
1695 - john bevis , ingiliz doktor ve astronom (d. 1771)
1697 - william hogarth , ingiliz ressam, illüstratör ve eleştirmen (d. 1764)
1710 - adam gottlob moltke , danimarkalı saraylı, politikacı ve diplomat (d. 1792)
1728 - oliver goldsmith , irlandalı-ingiliz yazar, şair ve oyun yazarı (d. 1774)
1735 - ingiliz aktivist ve bilgin olan granville sharp , sierra leone şirketi'ni kurdu (d. 1813)
1755 - franz anton ries , alman kemancı ve eğitimci (d. 1846)
1759 - friedrich schiller , alman şair, oyun yazarı ve tarihçi (d. 1805)
1764 - ispanyol-meksikalı bilim adamı ve vanadyum keşfi andrés manuel del rio (d. 1849)
1779 - anne-marie javouhey , fransız rahibe, cluny aziz joseph rahibeleri'nin kurucusu (d. 1851)
1801 - vladimir dal , rus sözlükbilimci ve yazar (d. 1872)
1801 - amerikalı doktor ve eylemci samuel gridley howe (d. 1876)
1810 - ingiliz tesisatçı ve mühendis george jennings , gömme tuvaleti icat etti (d. 1882)
1834 - josé hernández , arjantinli gazeteci, şair ve politikacı (d. 1886)
1844 - henry eyster jacobs , amerikalı eğitimci ve ilahiyatçı (d. 1932)
1845 - kanada 4. başbakanı kanadalı avukat, yargıç ve politikacı john sparrow david thompson (d. 1894)
1848 - surendranath banerjee , hintli akademisyen ve politikacı (d. 1925)
1850 - arthur goring thomas , ingilizce besteci (d. 1892)
1851 - alman filolog, tarihçi ve eğitimci richard armstedt (d. 1931)
1858 - heinrich xxvıı, prens reuss genç hattı (d. 1928)
1868 - japon dövüş sanatçısı ve eğitimcisi gichin funakoshi , shotokan'ı kurdu (d. 1957)
1869 - gaetano bresci , italya umberto ı'in italyan-amerikan suikastçısı (d. 1901)
1871 - winston churchill , amerikalı yazar ve ressam (d. 1947)
1873 - henri rabaud , fransız şef ve besteci (d. 1949)
1874 - ıdabelle smith firestone , amerikalı besteci ve söz yazarı (d. 1954)
1878 - cy morgan , amerikan beyzbol oyuncusu (d. 1962)
1879 - vachel lindsay , amerikan şair ve eğitimci (d. 1931)
1879 - patrick pearse , irlandalı avukat, şair, öğretmen ve isyancı; paskalya rising'deki rolü için idam edildi (d. 1916)
1880 - jacob epstein , amerikan-ingiliz heykeltıraş (d. 1959)
1884 - zofia nałkowska , polonyalı yazar ve oyun yazarı (d. 1954)
1886 - amerikalı piyanist, besteci ve şef edward joseph collins (d. 1951)
1887 - elisa leonida zamfirescu , romen mühendis ve akademisyen (d. 1973)
1887 - arnold zweig , alman yazar ve aktivist (d. 1968)
1888 - rus mühendis ve tasarımcı andrei tupolev , tupolev şirketi'ni kurdu (d. 1972)
1889 - claude rains , ingiliz amerikalı aktör (d. 1967)
1891 - carl stalling , amerikalı piyanist ve besteci (d. 1972)
1893 - john p. marquand , amerikalı yazar (d. 1960)
1894 - boris furlan , sloven avukat, hukukçu ve politikacı (d. 1957)
1895 - józsef mátyás baló , macar doktor ve akademisyen (d. 1979)
1895 - amerikalı işadamı jack northrop , northrop corporation'ı kurdu (d. 1981).
1896 - amerikan beyzbol oyuncusu ve menajeri jimmy dykes (d. 1976)
1899 - kate seredy , macar amerikalı yazar ve illüstratör (d. 1975)
1906 - josef kramer , alman ss subayı (d. 1945)
1907 - jane froman , amerikalı aktör ve şarkıcı (d. 1980)
1907 - john moore , ingiliz aktivist ve yazar (d. 1967)
1908 - noemí gerstein , arjantinli heykeltıraş ve illüstratör (d. 1996)
1908 - charles merritt , kanadalı albay ve politikacı, victoria cross alıcısı (d. 2000)
1909 - rus polonyalı asker, gazeteci ve tarihçi paweł jasienica (d. 1970)
1909 - johnny marks , amerikalı besteci ve söz yazarı (d. 1985)
1910 - angelo frattini , italyan heykeltıraş (d. 1975)
1912 - birdie tebbetts , amerikan beyzbol oyuncusu ve menajeri (d. 1999)
1913 - karl shapiro , amerikan şair ve akademisyeni (d. 2000)
1916 - louis le brocquy , irlandalı ressam ve illüstratör (d. 2012)
1916 - billy may , amerikan trompetçi ve besteci (d. 2004)
1918 - hong kong'un dünya çapında denizcilik grubunun kurucusu sir yue-kong (yk) pao
1918 - ernst otto fischer , alman kimyager ve akademik, nobel ödülü sahibi (d. 2007)
1919 - george fenneman , amerikan radyo ve televizyon spikeri (d. 1997)
1919 - michael strank , amerikalı çavuş ve ıwo jima muharebesi'ndeki bayrak yükselticisi (d. 1945)
1919 - rus general ve mühendis mikhail kalaşnikov ak-47'yi tasarladı (d. 2013)
1919 - moise tshombe , kongolu muhasebeci ve politikacı, kongo demokratik cumhuriyeti başbakanı (d. 1969)
1920 - ına clough , ingiliz oyuncu (d. 2003)
1920 - ispanyol işadamı rafael del pino , ferrovial şirketi'ni kurdu (d. 2008)
1923 - hachikō , japon köpeği sahibine olan sadakatiyle ünlü (d. 1935)
1924 - lin yuan grubunun kurucusu tsai wan-lin (d. 2004)
1924 - bobby limb , avustralyalı komedyen, oyuncu ve müzik grubu lideri (d. 1999)
1925 - richard burton , galli aktör ve şarkıcı (d. 1984)
1927 - richard connolly , avustralya ilahiyatçısı
1927 - vaughn o. lang , amerikan generali (d. 2014)
1927 - sohei miyashita , japon siyasetçi, japon savunma bakanı (d. 2013)
1927 - vedat dalokay , türk mimar ve ankara'nın eski belediye başkanı (d. 1991)
1927 - sabah , lübnanlı şarkıcı ve aktris (d. 2014)
1928 - ennio morricone , italyan trompetçi, besteci ve şef
1929 - marilyn bergman , amerikalı besteci ve söz yazarı
1929 - web griffin , amerikalı asker ve yazar
1929 - ninón sevilla , küba-meksika oyuncusu ve dansçı (d. 2015)
1931 - lilly pulitzer , amerikan moda tasarımcısı (d. 2013)
1932 - paul bley , kanadalı amerikalı piyanist ve besteci (d. 2016)
1932 - necmettin hacıeminoğlu , türk dilbilimci, yazar ve akademik (d. 1996)
1932 - roy scheider , amerikalı aktör (d. 2008)
1932 - arthur k. snyder , amerikalı avukat ve politikacı (d. 2012)
1933 - ronald evans , amerikan kaptan, mühendis ve astronot (d. 1990)
1933 - seymour nurse , barbadian kriket oyuncusu
1934 - lucien bianchi , italyan-belçika yarış arabası sürücüsü (d. 1969)
1934 - garry runciman, doxford'un 3. viscount runciman'ı , ingiliz sosyolog ve akademik
1934 - a. thurairajah , sri lankalı mühendis ve akademisyen (d. 1994)
1935 - bernard babior , amerikalı doktor ve biyokimyacı (d. 2004)
1935 - ıgor dmitriyevich novikov , rus gökbilimci, astrofizikçi ve kozmolog
1939 - anscar chupungco , filipinli keşiş ve ilahiyatçı (d. 2013)
1939 - tommy facenda , amerikalı rock & roll şarkıcısı ve gitaristi
1939 - allan moffat , kanada-avustralya yarış arabası sürücüsü
1940 - richard cotton , avustralyalı genetikçi ve akademisyen (d. 2015)
1940 - ingiliz şarkıcı-söz yazarı ve politikacı lord sutch'ı haykırmak (d. 1999)
1941 - john geoghegan , amerikan teğmen (d. 1965)
1942 - robert f. engle , amerikalı ekonomist ve akademik nobel ödülü sahibi
1942 - james hood , amerikalı aktivist (d. 2013)
1942 - isviçreli avukat ve siyasetçi hans-rudolf merz , isviçre konfederasyonu 92. başkanı
1943 - saxby chambliss , amerikalı avukat ve politikacı
1943 - ross warner , avustralya ragbi ligi oyuncusu
1944 - kırgızistanlı ekonomist ve politikacı askar akayev , kırgızistan 1. cumhurbaşkanı
1944 - mark e. neely, jr. , amerikalı tarihçi, yazar ve akademik
1944 - silvestre reyes , amerikalı çavuş ve politikacı
1944 - tim rice , ingiliz söz yazarı ve yazar
1945 - terence davies , ingiliz oyuncu, yönetmen ve senarist
1945 - donna fargo , amerikalı şarkıcı-söz yazarı ve gitarist
1947 - glen buxton , amerikan gitaristi ve söz yazarı (d. 1997)
1947 - bachir gemayel , lübnanlı komutan ve politikacı (d. 1982)
1947 - greg lake , ingiliz şarkıcı-söz yazarı, gitarist ve yapımcı (d. 2016)
1947 - amerikalı şarkıcı ve söz yazarı ve gitarist dave loggins
1948 - aaron brown , amerikalı gazeteci ve akademik
1948 - shigesato ıtoi , japon video oyunu tasarımcısı ve seslendirme sanatçısı yarattı earthbound
1948 - steven utley , amerikalı yazar ve şair (d. 2013)
1949 - ann reinking , amerikalı aktris, dansçı ve koreograf
1949 - don saleski , kanadalı buz hokeyi oyuncusu
1949 - mustafa denizli , türkiye futbolcusu ve menajeri
1950 - debra hill , amerikalı senarist ve yapımcı (d. 2005)
1950 - bram çaykovski , ingiliz şarkıcı-söz yazarı ve gitarist
1953 - les miles , amerikan futbolcusu ve teknik direktör
1954 - kevin spraggett , kanadalı satranç oyuncusu
1954 - bob stanley , amerikan beyzbol oyuncusu ve teknik direktör
1955 - jack clark , amerikan beyzbol oyuncusu, teknik direktör ve teknik direktör
1955 - roland emmerich , alman yönetmen, yapımcı ve senarist
1956 - mohsen badawi , mısırlı işadamı ve eylemci
1956 - sinbad , amerikan komedyeni, oyuncu ve yapımcı
1957 - nigel evans , gallerli siyasetçi, galler eyalet gölge sekreteri
1958 - deborah cameron , ingiliz dilbilimci, antropolog ve akademik
1958 - amerikalı yönetmen ve yapımcı stephen herek
1958 - amerikan beyzbol oyuncusu ve menajeri omar minaya
1958 - italyan şarkıcı-söz yazarı ve aktivist massimo morsello (d. 2001)
1958 - brooks williams , amerikalı şarkıcı ve söz yazarı ve gitarist
1959 - mackenzie phillips , amerikalı aktris
1959 - michael schröder , alman futbolcu ve menajeri
1960 - neil gaiman , ingiliz yazar, illüstratör ve senarist
1960 - dan hawkins , amerikan futbolcusu, antrenör ve spor yayıncısı
1960 - naomi kawashima , japon oyuncu ve şarkıcı (d. 2015)
1960 - maeve sherlock , ingiliz siyasetçi
1961 - rudolf grimm , alman-avusturyalı fizikçi ve akademik
1961 - john walton , ingilizce dart oyuncusu
1962 - bob lindner , avustralya ragbi ligi oyuncusu ve teknik direktörü
1962 - daniel waters , amerikalı yönetmen ve senarist
1963 - hugh bonneville , ingiliz oyuncu
1963 - amerikan futbolcusu ve antrenörü mike mccarthy
1963 - mike powell , amerikan uzun atlama teli
1963 - tommy davidson , amerikalı aktör ve komedyen
1964 - kenny rogers , amerikan beyzbol oyuncusu ve teknik direktör
1965 - jamie dixon , amerikan basketbol oyuncusu ve teknik direktör
1965 - eddie ırvine , kuzey irlanda yarış arabası sürücüsü
1965 - robert jones , galler rugby oyuncusu ve teknik direktörü
1967 - jackie fairweather , avustralya koşucusu ve koçu (d. 2014)
1968 - tracy morgan , amerikalı komedyen, oyuncu ve yapımcı
1968 - tom papa , amerikalı komedyen, oyuncu, televizyon sunucusu
1969 - faustino asprilla , kolombiyalı futbolcu ve antrenör
1969 - jens lehmann , alman futbolcu ve oyuncu
1969 - ellen pompeo , amerikalı oyuncu ve yapımcı
1969 - igor sorin , rus şarkıcı ve müzisyen, ivanuşki enternasyonal'in vokalisti (d. 1998)
1970 - freddy loix , belçika yarış arabası sürücüsü
1970 - sergei ovchinnikov , rus futbolcu ve teknik direktör
1970 - warren g , amerikalı rapçi ve yapımcı
1971 - big pun , amerikalı rapçi (d. 2000)
1971 - holly black , amerikalı gazeteci, yazar ve şair
1971 - walton goggins , amerikalı oyuncu ve yapımcı
1971 - magnus johansson , isveçli futbolcu
1971 - niki karimi , iranlı oyuncu, yönetmen ve senarist
1971 - terry pearson , amerikan beyzbol oyuncusu
1972 - virág csurgó , macar tenisçi
1972 - shawn green , amerikan beyzbol oyuncusu
1972 - greg larocca , amerikan beyzbol oyuncusu
1973 - patrik berger , çek futbolcusu
1973 - marco antonio rodríguez , meksikalı futbolcu ve hakem
1974 - chris lilley , avustralyalı komedyen ve yapımcı
1975 - jim adkins , amerikalı şarkıcı-söz yazarı ve gitarist
1975 - markko märtin , estonya yarış arabası sürücüsü
1976 - martin Åslund , isveçli futbolcu ve spor spikeri
1976 - sergio gonzález soriano , ispanyol futbolcu ve teknik direktör
1976 - steffen ıversen , norveçli futbolcu
1976 - shefki kuqi , fin futbolcusu ve menajeri
1976 - mike leclerc , kanadalı buz hokeyi oyuncusu
1977 - josh barnett , amerikan karma dövüş sanatçısı ve güreşçi
1977 - brittany murphy , amerikalı aktris (d. 2009)
1977 - erik nevland , norveç futbolcusu
1978 - ruth davidson , iskoç politikacı
1978 - jorge depaula , dominik beyzbol oyuncusu
1978 - eve , amerikalı rapçi ve yapımcı
1978 - kristian huselius , isveçli buz hokeyi oyuncusu
1978 - drew mcconnell , irlandalı bas gitarist
1978 - david paetkau , kanadalı oyuncu
1979 - chris joannou , avustralya basçısı
1979 - anthony réveillère , fransız futbolcu
1979 - ragnvald soma , norveçli futbolcu
1980 - danilo belić , sırp futbolcu
1980 - troy bell , amerikan basketbol oyuncusu
1980 - agustín de la canal , arjantinli futbolcu
1980 - jeroen ketting , hollandalı futbolcu
1980 - donté stallworth , amerikan futbolcusu
1981 - tony blanco , dominik beyzbol oyuncusu
1981 - jason dunham , amerikalı asker, şeref madalyası (d. 2004)
1981 - ezequiel garré , arjantinli futbolcu
1981 - paul kipsiele koech , kenyalı koşucu
1981 - ryback , amerikan güreşçisi
1981 - miroslav slepička , çek futbolcusu
1981 - brett tamburrino , avustralya beyzbol oyuncusu
1982 - avustralyalı futbolcu shane cansdell-sherriff
1982 - chris canty , amerikan futbolcusu
1982 - clayton fortune , ingiliz futbolcusu
1982 - heather matarazzo , amerikalı oyuncu
1982 - amerikan beyzbol oyuncusu matt pagnozzi
1982 - rafael rosell , filipinli oyuncu ve model
1983 - brian dinkelman , amerikan beyzbol oyuncusu
1983 - dinko felić , norveçli futbolcu
1983 - miranda lambert , amerikalı şarkıcı ve söz yazarı ve gitarist
1983 - amerikan beyzbol oyuncusu ryan mattheus
1983 - craig smith , amerikan basketbol oyuncusu
1983 - marius Žaliūkas , litvanyalı futbolcu
1984 - jarno mattila , fin futbolcusu
1984 - ludovic obraniak , polonyalı futbolcu
1984 - kendrick perkins , amerikan basketbol oyuncusu
1985 - ricki-lee coulter , yeni zelandalı şarkıcı-söz yazarı ve dansçı
1985 - daan huiskamp , hollandalı futbolcu
1985 - aleksandar kolarov , sırp futbolcusu
1985 - cherno samba , gambian futbolcusu
1985 - krystian trochowski , alman ragbi oyuncusu
1986 - aaron crow , amerikan beyzbol oyuncusu
1986 - will hendry , ingiliz futbolcu
1986 - josh peck , amerikalı aktör
1986 - goran jerković , fransız futbolcu
1986 - stanislav namașco , moldova futbolcusu
1986 - eric thames , amerikan beyzbol oyuncusu
1986 - samuel wanjiru , kenyalı koşucu (d. 2011)
1987 - sam malsom , ingiliz futbolcu
1987 - kana oya , japon model ve oyuncu
1987 - charles hamilton , amerikalı rapçi
1987 - theo peckham , kanadalı buz hokeyi oyuncusu
1988 - massimo coda , italyan futbolcu
1988 - pauleen luna , filipinli oyuncu
1988 - aiden tolman , avustralya ragbi ligi oyuncusu
1989 - daniel agyei , ganalı futbolcusu
1989 - luke daley , ingiliz futbolcu
1989 - taron egerton , galli oyuncu
1989 - brendon hartley , yeni zelanda yarış arabası sürücüsü
1989 - matt magill , amerikan beyzbol oyuncusu
1989 - adrian nikçi , isviçreli futbolcu
1989 - sarah wells , kanadalı atlet
1990 - andre blackman , ingiliz futbolcu
1990 - marcus browne , amerikalı boksör
1990 - aaron murray , amerikan futbolcusu
1990 - robert primus , trinidadian futbolcusu
1990 - kristina vogel , alman parça bisikletçi
1990 - leo , güney koreli şarkıcı
1992 - marko blaževski , makedon yüzücü
1992 - teddy bridgewater , amerikan futbolcusu
1992 - marek frimmel , slovak futbolcu
1992 - dimitri petratos , avustralya futbolcusu
1992 - rafał wolski , polonyalı futbolcu
1992 - wilfried zaha , ingiliz futbolcu
1993 - daieishō hayato , japon sumo güreşçisi
1994 - zoey deutch , amerikalı oyuncu
1994 - claudio dias , ingiliz futbolcu
1995 - ralfs grīnbergs , letonya buz hokeyi oyuncusu
1997 - benoit buratti , fransız kayakçı [4]
1997 - vasili chiyurov , rus futbolcu [5]
1997 - federico dimarco , italyan futbolcu [6]
1997 - cao dong , çinli futbolcu [7]
1997 - marios georgiou , kıbrıslı jimnastikçi [8]
1997 - maurice gomis , italyan senegalli futbolcu [9]
1997 - daniel james , galli futbolcu [10]
1997 - patrik klačan , slovak futbolcu [11]
1997 - khalil madovi , ingiliz aktör [12]
1997 - dmitri mitin , rus futbolcu [13]
1997 - dhruv pratap singh , hintli kriket oyuncusu [14]
1997 - giovanna scoccimarro , alman judoka [15]
1997 - yuriy vakulko , ukraynalı futbolcu [16]
1997 - jasper van heertum , hollandalı futbolcu [17]
1997 - wang xin , çinli futbolcu [18]
1999 - kiernan shipka , amerikalı oyuncu
ölümler
461 - papa leo ı (d. 400)
474 - aslan ıı , bizans imparatoru (d. 467)
627 - justus , italyanca-ingilizce başpiskopos ve aziz
901 - paris’in adelaide’si (d. 850)
948 - zhao yanshou , çin generali ve vali
1066 - john scotus , mecklenburg piskoposu
1068 - bordo agnes, akitanya düşesi , akitanya
1187 - guðrøðr Óláfsson , ısles kralı
1241 - papa celestine ıv
1258 - william de bondington , glasgow piskoposu
1290 - el-mansur qalawun , mısır sultanı (bc 1222)
1293 - ısabella de forz, devon kontesi (d. 1237)
1299 - john ı, hollanda sayısı (d. 1284)
1444 - polonya’nın władysław ııı'ü (d. 1424)
1549 - papa paul ııı (d. 1468)
1556 - richard chancellor , ingiliz kaşif (bc 1521)
1617 - barnabe zengin , ingiliz askeri ve yazar (d. 1540)
1624 - henry wriothesley, 3. southampton of earl , ingiliz siyasetçi, hampshire lord teğmenliği (d. 1573)
1644 - luis vélez de guevara , ispanyol yazar ve oyun yazarı (d. 1579)
1659 - afzal khan , hint komutanı
1673 - michał korybut wiśniowiecki , polonya kralı (d. 1640)
1727 - alphonse de tonty , fransız-amerikan denizci ve kaşif (d. 1659)
1728 - fyodor apraksin , rus amiral (d. 1661)
1772 - pedro correia garção , portekizli şair ve yazar (d. 1724)
1777 - cornstalk , amerikan kabile şefi (d. 1720)
1808 - guy carleton, 1. baron dorchester , irlanda doğumlu ingiliz general ve politikacı, 21. genel vali (d. 1724)
1852 - ingiliz bilim adamı gideon mantell (d. 1790)
1865 - henry wirz , konfederasyon ordusunda isviçre-amerikan kaptanı, andersonville hapishanesi'nin komutanı (d. 1823)
1869 - john e. wool , amerikan generali (d. 1784)
1873 - maria jane williams , galli müzisyen ve folklorist (yaklaşık 1794)
1887 - louis lingg , alman amerikalı marangoz ve aktivist (d. 1864)
1891 - arthur rimbaud , fransız şair ve eğitimci (d. 1854)
1909 - george essex evans , avustralya şair ve eğitimci (d. 1863)
1917 - avustralyalı kriket oyuncusu harry trott (d. 1866)
1928 - anita berber , alman dansçı (d. 1899)
1936 - louis gustave binger , fransız general ve kaşif (d. 1856)
1938 - mustafa kemal atatürk , türkiye mareşal ve devlet adamı, türkiye 1. cumhurbaşkanı (d. 1881)
1941 - carrie derick , kanadalı botanikçi ve genetikçi (d. 1862) [19]
1946 - louis zutter , isviçreli jimnastikçi (d. 1856)
1956 - gordon macquarrie , amerikalı yazar ve gazeteci (d. 1900)
1962 - julius lenhart , avusturyalı jimnastikçi ve mühendis (d. 1875)
1963 - klara dan von neumann , macar amerikan amerikalı bilim adamı (d. 1911)
1971 - walter van tilburg clark , amerikalı yazar ve akademisyen (d. 1909)
1975 - ernest m. mcsorley , kanadalı amerikan kaptan (d. 1912)
1982 - leonid brejnev , ukrayna-rus generali ve politikacı, sovyetler birliği devlet başkanı 4. (1906)
1984 - xavier herbert , avustralyalı yazar (d. 1901)
1986 - rogelio de la rosa , filipinli oyuncu ve siyasetçi (d. 1916)
1986 - gordon richards , ingiliz jokey ve menajeri (d. 1904)
1987 - noor hossain , bangladeşli eylemci (d. 1961)
1990 - aurelio monteagudo , küba beyzbol oyuncusu ve menajeri (d. 1943)
1990 - mário schenberg , brezilyalı fizikçi ve akademisyen (d. 1914)
1991 - william afflis , amerikan futbolcusu ve güreşçi (d. 1929)
1992 - chuck connors , amerikalı aktör (d. 1921)
1994 - carmen mcrae , amerikalı şarkıcı, piyanist ve aktris (d. 1920)
1995 - ken saro-wiwa , nijeryalı yazar ve aktivist (d. 1941)
1998 - mary millar , ingiliz oyuncu (d. 1936)
2000 - adamantios androutsopoulos , yunan avukat ve politikacı, 171 yunanistan başbakanı (d. 1919)
2000 - fransız genel ve politikacı jacques chaban-delmas , fransa’nın 153. başbakanı (d. 1915)
2001 - ken kesey , amerikalı romancı, denemeci ve şair (d. 1935)
2002 - michel boisrond , fransız aktör, yönetmen ve senarist (d. 1921)
2003 - zimbabwe bakanı ve politikacı canaan banana , zimbabwe 1. başkanı (d. 1936)
2003 - amerikan gazeteci ve talk-show sunucusu ırv kupcinet (d. 1912)
2004 - katy de la cruz , filipinli amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1907)
2004 - şeref görkey , türk futbolcusu ve menajeri (d. 1913)
2006 - diana coupland , ingiliz oyuncu ve şarkıcı (d. 1932)
2006 - fokko du cloux , hollandalı matematikçi ve bilgisayar bilimcisi (d. 1954)
2006 - gerald levert , amerikalı şarkıcı-söz yazarı ve yapımcı (d. 1966)
2006 - jack palance , amerikalı boksör ve oyuncu (d. 1919)
2006 - nadarajah raviraj , sri lankalı avukat ve politikacı (d. 1962)
2006 - jack williamson , amerikalı yazar, eleştirmen ve akademik (d. 1908)
2007 - laraine day , amerikalı oyuncu (d. 1920)
2007 - augustus f. hawkins , amerikalı mühendis ve politikacı (d. 1907)
2007 - norman mailer , amerikalı romancı ve denemeci (d. 1923)
2008 - wannes van de velde , belçikalı şarkıcı ve şair (d. 1937)
2008 - kiyosi ıtô , japon matematikçi ve akademik (d. 1915)
2009 - robert enke , alman futbolcusu (d. 1977)
2009 - john allen muhammad , amerikan çılgınlığı (b. 1960)
2010 - italyan amerikalı aktör, yapımcı ve yapım müdürü olan dino de laurentiis (1919)
2011 - peter j. biondi , amerikalı asker ve politikacı (d. 1942)
2011 - ıvan martin jirous , çek şairi (d. 1944)
2012 - john louis coffey , amerikalı avukat ve yargıç (d. 1922)
2012 - mitsuko mori , japon oyuncu (d. 1920)
2012 - piet van zeil , hollandalı avukat ve politikacı, hollanda ekonomik işler bakanı (d. 1927)
2013 - vijaydan detha , hintli yazar (d. 1926)
2013 - john grant , avustralya beyin cerrahı (d. 1922)
2013 - john matchefts , amerikan buz hokeyi oyuncusu ve teknik direktör (d. 1931)
2013 - giorgio orelli , isviçre şair ve tercüman (d. 1921)
2014 - josip boljkovac , hırvat asker ve politikacı, 1. hırvatistan içişleri bakanı (d. 1920)
2014 - wayne goss , avustralya avukatı ve politikacı, queensland 34. başbakanı (d. 1951)
2014 - john hans krebs , amerikalı avukat ve politikacı (d. 1926)
2014 - dorian "doc" paskowitz , amerikalı sörfçü ve doktor (d. 1921)
2014 - al renfrew , amerikan buz hokeyi oyuncusu ve antrenörü (d. 1924)
2015 - amerikalı bilgisayar bilimci, fizikçi ve mühendis gene amdahl , amdahl corporation'ı kurdu (d. 1922)
2015 - pat eddery , irlandalı jokey ve eğitimci (d. 1952)
2015 - andré glucksmann , fransız filozof ve yazar (d. 1937)
2015 - helmut schmidt , alman askeri, ekonomist ve politikacı, 5. almanya şansölyesi (d. 1918)
2015 - allen toussaint , amerikalı şarkıcı-söz yazarı, piyanist ve yapımcı (d. 1938)
tatiller ve gözlemler
hıristiyan bayram günü :
séez'den adelin
Áed mac bricc
andrew avellino
baudolino
elaeth
grellan
sadece biz
lübeck şehitleri
papa leo ı
theoctiste
roma tryphena
10 kasım (doğu ortodoks ayinleri)
bağımsızlık günü ( panama )
atatürk'ü anma günü ( türkiye )
rus militsiya günü (rusya)
gelenek günü veya día de la tradición , josé hernández ( arjantin , özellikle san antonio de areco ) doğum gününde kutlandı
kahramanlar günü (endonezya) veya hari pahlawan
martinisingen ( almanya )
amerika birleşik devletleri deniz piyadeleri doğum günü ( abd )
kurguda
" brownlow en gazetesi queer hikayesi , kısa bir hikaye" hg wells , 10 kasım 1931 tarihinde gerçekleşir ve başkahramanı brownlow'la, yanlışlıkla 1971 (yazma anda gelecekteki bir tarihi) 10 kasım tarihli bir gazete teslim ediliyor açılır.
kaynak https://en.wikipedia.org/wiki/November_10

mary teston luis bell

kısaca mary bell olarak bilinen avusturya'lı ünlü havacı. ıı. dünya savaşı sırasında kraliyet avustralya hava kuvvetleri'ne (raaf) destek veren gönüllü bir kuruluş olan kadınlar hava eğitim kolordu'nun (watc) kurucu lideridir. tazmanya'da doğan mary fernandes , bell, 1923'te bir raaf memuru ile evlendi ve 1927'de pilot lisansı aldı. waaaf'ın 1941'de kurulmasına geçici olarak hakim olarak verildiğinde, şirket yöneticisi clare stevenson'un lehine açılış yönetmenliği görevine geçti . bell, müdür yardımcılığı görevini reddetti ve istifa etti, ancak savaşın son aylarına kadar tekrar katıldı ve görev yaptı. o ve kocası daha sonra çiftçi oldular. takma adı "paddy", bell, 1979'da yetmiş beş yaşında öldü
  • /
  • 21

illustrator

(bkz:photoshop) 'a nazaran piksel çalışmasından ziyade vektörel çalışma / bir nebze kayıpsız çalışma ortamı yaratan mucize program. artık ıllustrator alanındasınız çalışma alanı demek yok artboard diyeceksiniz... neden mi? daha havalı da ondan ^:^

r10.net

wolteam

genelde 8-10 yaş arası çocukların internet kafeleri esir almasına sebep olan gereksiz oyun.

volvo

apartmana vursa üzeri çizilmeyen araba markası :)

hayırlı olsun

ismi güzel eğlenceli platform wuuuuuhhh

Toplam entry sayısı: 402

Henüz takip ettiği biri yok.
ipek sıva eşya depolama uluslararası evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat